BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­zel­leş­me­ye ­git­ti, YAN­DI

Gü­zel­leş­me­ye ­git­ti, YAN­DI

La­zer­li e­pi­las­yon yap­tır­mak i­çin gü­zel­lik mer­ke­zi­ne gi­den öğ­ret­men, vü­cu­dun­da i­kin­ci de­re­ce ya­nık o­luş­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu id­di­a­sıy­la mer­kez hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.> ­DE­NİZ­Lİ OKULUNDAN UZAK KALDI Öğ­ret­men Ce­ren Ç., a­nes­te­zi uy­gu­la­na­rak ya­pı­lan iş­le­min ar­dın­dan vücudunda yanıklar oluştuğunu ifade etti. Genç öğretmen ‘21 gün iş göremez’ raporu aldı. Bir gü­zel­lik mer­ke­zin­de, vü­cu­du­na la­zer­li e­pi­las­yon yap­tır­mak is­te­yen öğ­ret­men Ce­ren Ç., a­nes­te­zi uy­gu­la­na­rak ya­pı­lan iş­le­min ar­dın­dan e­ve dön­dü­ğü­nü, a­nes­te­zi et­ki­si­nin geç­me­siy­le iş­le­min ya­pıl­dı­ğı böl­ge­de şid­det­li ağ­rı­lar o­luş­tu­ğu­nu söy­le­di. Böl­ge­nin ce­viz bü­yük­lü­ğün­de şiş­ti­ği­ni ve su top­la­dı­ğı­nı gör­dük­ten son­ra mer­ke­zi a­ra­ya­rak du­ru­mu ak­tar­dı­ğı­nı i­fa­de e­den Ç., mer­kez yet­ki­li­le­ri­nin ya­nı­ğa kar­şı et­ki­li bir k­rem sür­me­si­ni ve sı­kın­tı­la­rı­nın ge­çe­ce­ği­ni söy­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. K­re­mi sür­me­si­ne rağ­men 5 gün bo­yun­ca şid­det­li ağ­rı­la­ra ma­ruz kal­dı­ğı­nı ve yü­rü­mek­te güç­lük çek­ti­ği­ni söy­le­yen Ç., a­cı­ya da­ya­na­ma­yıp De­niz­li Dev­let Has­ta­ne­si A­cil Ser­vi­si­ne baş­vur­du­ğu­nu kay­det­ti. Gö­rev­li dok­tor­la­rın ken­di­si­ne, ge­ni­tal böl­ge­sin­de i­kin­ci de­re­ce de­rin ya­nık mey­da­na gel­di­ği­ni söy­le­di­ği­ni ve ken­di­si­ne “21 gün iş gö­re­mez” ra­po­ru ver­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ç., “Dok­tor, bu du­ru­mun ad­li bir ko­nu ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, ad­li ra­por tut­tu. Ben de ra­por­la ka­ra­ko­la baş­vu­ra­rak i­fa­de ver­dim ve şi­ka­yet­çi ol­dum” di­ye ko­nuş­tu. Mer­kez yet­ki­li­le­ri­nin, ken­di­si­ni ta­nı­mı­yor­muş gi­bi dav­ran­dık­la­rı­nı kay­de­den Çe­lik, “e­li­miz­de­ki mer­ke­ze a­it k­re­di kar­tı çık­tı­la­rı­nın da iş­lem kar­şı­lı­ğı de­ğil, mer­kez­den a­lı­nan gü­zel­lik ü­rün­le­ri­nin be­de­li ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ler” de­di. 21 GÜN RA­POR AL­DI Ceren Ç., şöy­le de­vam et­ti: “Bu iş­le­mi ya­pan­la­rın dok­tor ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni son­ra­dan öğ­ren­dim. A­ma iş­le­mi uy­gu­la­yan­lar gü­zel­lik uz­ma­nıy­dı. İş iş­ten geç­miş­ti. Ay­rı­ca e­pi­las­yon iş­le­min­de a­nes­te­zi uy­gu­lan­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim. Pe­şin ö­de­me yap­tı­ğım i­çin pa­ram da gü­zel­lik mer­ke­zin­de kal­dı. E­ğer ü­çün­cü de­re­ce ya­nık ol­say­dı, o za­man iz ka­lır­dı ve or­ganda iş­lev kay­bı o­la­bi­lir­di. Za­ten i­şe de gi­de­me­dim, 21 gün ra­por al­dım. Mad­di ve ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­sı aç­tım. Bu tür ve­ya baş­ka se­bep­ler­den do­la­yı gü­zel­lik mer­kez­le­ri­ne git­mek is­te­yen­le­re, gi­de­cek­le­ri ye­ri çok i­yi a­raş­tır­ma­la­rı­nı tav­si­ye e­di­yo­rum.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99767
  % 0.09
 • 5.3182
  % -0.26
 • 6.0375
  % -0.31
 • 6.907
  % -0.16
 • 219.917
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT