BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­şa­ret kı­na­la­rı

İ­şa­ret kı­na­la­rı

Bay­ram yak­la­şın­ca sü­rü­ler gö­rü­lür ol­muş­tu. Kur­ban­lık seç­mek is­te­yen­ler­se me­zar­lık ya­nın­da­ki düz­lük­te ço­ban­lar­la ko­nu­şup mal sa­hip­le­riy­le el sı­kı­şı­yor­du.Bay­ram yak­la­şın­ca sü­rü­ler gö­rü­lür ol­muş­tu. Kur­ban­lık seç­mek is­te­yen­ler­se me­zar­lık ya­nın­da­ki düz­lük­te ço­ban­lar­la ko­nu­şup mal sa­hip­le­riy­le el sı­kı­şı­yor­du. ­Ko­yun­lar ürk­me­sin di­ye a­ra­ba­sın­dan u­zak­ta in­di a­dam. Üç beş müş­te­riy­le bir­kaç ço­cuk var­dı sü­rü­nün ba­şın­da. Boy­nuz­la­rın­dan tu­tul­muş koç­lar hak­kın­da ko­nu­şu­yor­lar­dı. ­Baş­ka bir ko­çu çe­ken ço­ba­na se­lam ver­di a­dam: -­Han­gi­le­ri kur­ban­lık? Bi­raz do­la­şa­ca­ğım a­ra­la­rın­da... -­Do­laş a­ğa­bey. Kur­ban­lık­lar i­şa­ret­li­dir; bak, en­se­si kı­na­lı o­lan­lar!.. * ­Yav­ru­lar, an­ne­ler, da­mız­lık­lar fi­lan i­şa­ret­siz­di. Ay­rı­lan­lar­sa iş­te bel­liy­di; boy­nuz­la­rı­nın he­men ar­ka­sı, en­se­le­ri kı­na­lan­mış­tı. Kur­ban i­çin ve­ri­le­cek­ti on­lar... Gir­di a­ra­la­rı­na. İn­sa­na yak­laş­ma­yan­lar da ca­na ya­kın o­lan­lar da var­dı. E­li­ni u­za­tın­ca, koç­lar­dan bi­ri gel­di; a­vu­cun­da ya­la­na­cak tuz var mı di­ye kok­la­dı. A­da­mın a­vuç i­çi, ko­çun bu­har­lı so­lu­ğun­dan nem­len­di... ­Çök­tü a­dam. Ko­çun çe­ne­si­ni ka­şı­dı, kı­na­sı­nı ok­şa­dı. Bu kı­na­lı­lar ko­ca sü­rü i­çin­de bes­bel­liy­di. -­Ken­di en­se­le­rin­de­ki i­şa­ret­le­ri gör­mü­yor­lar! Bil­se­ler, a­ca­ba ne ya­par­lar­dı, di­ye mı­rıl­dan­dı... E­vet, on­la­ra da­ha çok sev­gi, il­gi, şef­kat gös­ter­mek la­zım... ­Son­ra de­rin bir so­luk a­la­rak, ken­di­si­ne ba­kan ko­çun ka­ra göz­le­ri­ne dön­dü; -­Be­nim gör­dü­ğü­mü gör­sey­din... Ya­ni “kur­ban­lık” di­ye i­şa­ret­len­di­ği­ni, ya­ni bu se­ne ö­le­ce­ği­ni bil­sey­din a­ca­ba ne ya­par­dın, de­di... Tam o sı­ra­da; ­-İn­san­lar, sa­de­ce ko­yun­la­rın en­se­le­rin­de­ki i­şa­ret­le­ri gö­rü­yor­lar, de­di koç!.. Hâl­bu­ki in­san­lar­dan da her se­ne ö­le­cek o­lan­lar i­şa­ret­le­ni­yor... İs­ter mi­sin, kim­le­rin i­şa­ret­li ol­du­ğu­nu öğ­ren­mek?.. Söy­le­ye­yim mi han­gi­le­ri­ni­zin bu yıl i­çin­de ö­le­ce­ği­ni?.. * -­Ra­hat­sız­lan­dı­nız mı, de­di ço­ban... Çök­müş­sü­nüz. Bi­raz da ren­gi­niz sol­muş. Su fi­lan is­ter miy­di­niz?.. ­-İs­te­mem, de­di a­dam! ...... ­NOT: Bay­ra­mı­nı­zı teb­rik e­de­rim... M.E. :)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT