BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni A­na­ya­sa şart!..

Ye­ni A­na­ya­sa şart!..

Ana­ya­sa ile il­gi­li tar­tış­ma­lar, dö­nem dö­nem alev­le­nir. Bir sü­re son­ra da ko­nu unu­tu­lur... Ta ki, ye­ni bir tar­tış­ma­yı alev­len­di­re­cek bir ge­liş­me ol­sun. Bu ba­zen Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin bir ka­ra­rı olur. Ba­zen bir par­ti­nin yap­tı­ğı çı­kış olur. Ba­zen si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan bir ha­re­ket ge­lir. Kı­sa­ca­sı esas­lı bir plan, prog­ram ve ha­zır­lık ol­ma­dan, du­ru­ma gö­re bir he­ye­can dal­ga­sı ya­ka­la­nır ve bu­nun­la bir müd­det va­zi­yet ida­re edi­lir!Ana­ya­sa ile il­gi­li tar­tış­ma­lar, dö­nem dö­nem alev­le­nir. Bir sü­re son­ra da ko­nu unu­tu­lur... Ta ki, ye­ni bir tar­tış­ma­yı alev­len­di­re­cek bir ge­liş­me ol­sun. Bu ba­zen Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin bir ka­ra­rı olur. Ba­zen bir par­ti­nin yap­tı­ğı çı­kış olur. Ba­zen si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan bir ha­re­ket ge­lir. Kı­sa­ca­sı esas­lı bir plan, prog­ram ve ha­zır­lık ol­ma­dan, du­ru­ma gö­re bir he­ye­can dal­ga­sı ya­ka­la­nır ve bu­nun­la bir müd­det va­zi­yet ida­re edi­lir! İk­ti­dar par­ti­si­nin ge­çen yıl bir bi­lim ku­ru­lu­na ıs­mar­la­yıp, bu yı­lın Ocak ayın­da da kap­sam­lı bir ka­mu­oyu tar­tış­ma­sı­na aç­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz, Ana­ya­sa tas­la­ğı ça­lış­ma­sı­nın; bi­lin­me­yen(!) se­bep­ler­le ra­fa kalk­ma­sı, ne­ti­ce ola­rak Tür­ki­ye’yi bü­yük kriz­le­re sevk et­ti... Çün­kü ye­ni bir ana­ya­sa ye­ri­ne, baş ör­tü­sü me­se­le­sin­de­ki dü­ğüm­len­me­yi çöz­mek üze­re, mev­cut Ana­ya­sa’nın 10. ve 42. mad­de­le­rin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­dı. Üs­te­lik bu de­ği­şik­lik Mil­let Mec­li­si’nin dört­te üç ço­ğun­lu­ğu (411 mil­let­ve­ki­li­nin oyu) ile geç­ti. Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan da onay­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di. Ama CHP ve DSP mil­let­ve­kil­le­ri­nin oy­la­rıy­la Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­de açı­lan ip­tal da­va­sı ile bü­tün den­ge­ler al­tüst ol­du. Sa­de­ce bu de­ği­şik­li­ğin ip­tal edil­me­si ile iş bit­sey­di ney­se... Ama onun öte­sin­de re­ji­min te­mel da­ya­nak­la­rı­nı sar­sa­cak ge­liş­me­ler ya­şan­dı. Zi­ra bu ip­tal­le bir­lik­te, Ana­ya­sa’nın baş­ta 148 ve 153. mad­de­le­ri ol­mak üze­re, pek çok hük­mü ih­lal edi­le­rek, Ya­sa­ma or­ga­nı­nın yet­ki­si gas­be­dil­di, Mec­lis’in ira­de­si bir ne­vi ipo­tek al­tı­na alın­dı. Bu­nun bir yar­gı dar­be­si ol­du­ğu, bir­çok ana­ya­sa hu­kuk­çu­su ta­ra­fın­dan ifa­de edil­di. Me­se­la Prof. Mus­ta­fa Er­do­ğan (12.06.2007 Star Ga­ze­te­si); “Bu yar­gı dar­be­si­nin Ana­ya­sa­nın as­ke­ri bir cun­ta ta­ra­fın­dan yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­ma­sın­dan özün­de bir far­kı yok­tur...” di­ye yaz­dı. Prof. Er­gun Öz­bu­dun da, bir yo­ru­mun­da (23 Ekim 2008 Za­man Ga­ze­te­si) Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin ip­tal ka­ra­rı ve ge­rek­çe­si­ni uzun uza­dı­ya eleş­tir­dik­ten son­ra şöy­le bir gö­rüş bil­dir­di: Bu ka­rar Türk De­mok­ra­si­si­nin kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu ana­ya­sa so­ru­nu­nun cid­di­ye­ti­ni bir ke­re da­ha or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Dü­ğü­mün çö­zül­me­si, an­cak ev­ren­sel de­mok­ra­tik ve hür­ri­yet­çi stan­dart­lar­da ve dev­let or­gan­la­rı­nın kar­şı­lık­lı yet­ki­le­ri­ni yer­le­şik de­mok­ra­si­ler­de­ki­ne ben­zer şe­kil­de dü­zen­le­yen ye­ni bir ana­ya­sa­nın ya­pıl­ma­sıy­la müm­kün ola­ca­ğa ben­ze­mek­te­dir. Ak­si hal­de Tür­ki­ye mil­let­le­ra­ra­sı rey­ting ku­ru­luş­la­rı­nın (me­se­la Free­dom Hou­se) lis­te­sin­de ol­du­ğu gi­bi, bir “ya­rı de­mok­ra­si” (se­mi de­moc­racy) ya da “kıs­men hür” (par­ti­ally fre­e) bir ül­ke ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir. Bu tes­pit­ler ha­ki­ka­ten çok önem­li. Zi­ra Tür­ki­ye tam de­mok­ra­si ve tam hür ül­ke stan­dar­dı­na yük­sel­me­den, ne çar­şaf açı­lı­mı, ne ale­vi açı­lı­mı ne de Kürt açı­lı­mı bir so­nu­ca va­ra­maz!.. Bah­se ko­nu “ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin te­tik­le­di­ği” di­ğer ge­liş­me­yi de bi­li­yor­su­nuz. Mec­lis­te üç­te iki ço­ğun­lu­ğa sa­hip AK Par­ti aley­hi­ne ka­pat­ma da­va­sı açıl­dı. Bir­çok­la­rı ik­ti­dar par­ti­si­nin ka­pa­tı­la­ca­ğı­nı bek­ler­ken, yol aça­ca­ğı va­him si­ya­sal ve gü­ven­lik so­run­la­rı se­be­biy­le ol­sa ge­rek, ka­pat­ma ka­ra­rı çık­ma­dı. An­cak yi­ne çok tar­tış­ma­lı ve tu­haf bir ka­rar­la, ik­ti­dar par­ti­si bir ne­vi ka­yıt al­tı­na so­kul­du... Ka­pat­ma teh­di­di te­pe­sin­de ası­lı va­zi­yet­te dur­du­ğu için, AK Par­ti’nin si­ya­si ce­sa­re­ti de önem­li öl­çü­de ör­se­len­di!.. Uzun za­man­dan be­ri ye­ni bir ana­ya­sa­ya ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu söy­le­yen ve yi­ne önem­li bir de­ği­şik­lik pa­ke­ti üze­rin­de epey­ce ça­lış­tı­ğı­nı bil­di­ği­miz Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Bur­han Ku­zu; ye­ni bir ana­ya­sa ol­ma­sa da kıs­mi de­ği­şik­lik­ler­le mev­cut ba­zı tı­ka­nık­lık­la­rın gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. AB’ye uyum çer­çe­ve­sin­de ha­zır­la­nan Ulu­sal Prog­ram ge­re­ği, böy­le bir de­ği­şik­lik ger­çek­leş­se bi­le, ke­sin­lik­le me­se­le çö­zü­me ka­vuş ol­maz. Ke­sin çö­züm ye­ni bir ana­ya­sa yap­mak­tır. Baş­ka da ça­re yok­tur! ..... Not: Bü­tün oku­yu­cu­la­rı­mın Kur­ban Bay­ra­mı­nı en sa­mi­mi duy­gu­lar­la teb­rik ede­rim. Ni­ce bay­ram­la­ra..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT