BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ARAFAT HEYECANI

ARAFAT HEYECANI

Ara­fat vak­fe­si için ha­cı aday­la­rı­nın in­ti­kal­le­ri­ne baş­lan­dı. Mek­ke’nin yak­la­şık 25 ki­lo­met­re gü­ney do­ğu­sun­da bu­lu­nan ge­niş alan ola­rak bi­li­nen Ara­fat’ta vak­fe ya­pa­cak olan ha­cı aday­la­rı, otel­ler­den böl­ge­ye in­ti­kal edi­yor.Ara­fat vak­fe­si için ha­cı aday­la­rı­nın in­ti­kal­le­ri­ne baş­lan­dı. Mek­ke’nin yak­la­şık 25 ki­lo­met­re gü­ney do­ğu­sun­da bu­lu­nan ge­niş alan ola­rak bi­li­nen Ara­fat’ta vak­fe ya­pa­cak olan ha­cı aday­la­rı, otel­ler­den böl­ge­ye in­ti­kal edi­yor. Ko­nak­la­dık­la­rı me­kân­lar Ara­fat’a ya­kın olan ba­zı ül­ke va­tan­daş­la­rı yü­rü­ye­rek Ara­fat’a ulaş­ma­ya ça­lı­şır­ken, Türk ha­cı aday­la­rı­nın na­kil­le­ri ise 3 bö­lüm ha­lin­de ge­ce ya­rı­sı­na ka­dar ta­mam­la­na­cak. Ara­fat’ta ku­ru­lan ça­dır­lar­da ka­la­cak ha­cı aday­la­rı, be­lir­le­nen za­man için­de (ari­fe gü­nü gü­neş te­pe nok­ta­sın­dan ba­tı­ya yö­nel­me­ye baş­la­dı­ğı an­dan ba­ta­na ka­dar) ih­ram­lı ola­rak Ara­fat’ta ka­la­cak­lar. Ara­fat vak­fe­si­ni ta­mam­la­yan ha­cı aday­la­rı, ar­dın­dan Ara­fat ile Mi­na ara­sın­da bu­lu­nan Müz­de­li­fe’de vak­fe ya­pa­cak­lar. Da­ha son­ra Mi­na’da şey­tan taş­la­ya­cak olan ha­cı aday­la­rı, kur­ban ke­si­mi­nin adın­dan tı­raş olup ih­ram­dan çı­ka­cak ve ha­cı ola­cak­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT