BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İNÖNÜ DE DÜŞTÜ 1-3

İNÖNÜ DE DÜŞTÜ 1-3

Kendi sahasında en son geçen sezonun 30. haftasında OFTAŞ’a yenilen Beşiktaş, bu kez yine bir Başkent takımı Ankaraspor’a mağlup olduKendi sahasında en son geçen sezonun 30. haftasında OFTAŞ’a yenilen Beşiktaş, bu kez yine bir Başkent takımı Ankaraspor’a mağlup oldu AN­KA­RA BİR BAŞ­LA­DI Kİ... F.Bah­çe der­bi­sin­de al­dı­ğı dar­be­yi An­ka­ras­por’u ye­ne­rek unut­mak is­ti­yor­du Be­şik­taş ama bir şok da Baş­kent tem­sil­ci­si kar­şı­sın­da ya­şa­ya­ca­ğın­dan ha­ber­siz­di. Ma­ça iyi baş­la­yan mi­sa­fir ekip ol­du. 16’da Bi­lal’in vu­ru­şu­nu Rüş­tü to­kat­la­yıp gol­den kur­tar­dı ta­kı­mı­nı. 20’de Adem’in pa­sın­da Ne­ca’nın on se­kiz ya­yın­dan vu­ru­şu­na Rüş­tü’nün de sey­ret­mek­ten baş­ka ya­pa­ca­ğı bir şey yok­tu: 0-1. Du­ra­cak gi­bi de­ğil­di Ko­ca­man ço­cuk­lar. 23’te Hür­ri­yet’in şu­tu­nu çe­len Rüş­tü, dö­nen to­pa Bi­lal’in ya­kın me­sa­fe­den vu­ru­şu­na da sa­kat­lan­ma pa­ha­sı­na set çek­ti. 30’da Bi­lal’in eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya ge­lip vu­ru­şun­da da go­le izin ver­me­di tec­rü­be­li fi­le bek­çi­si. İki da­ki­ka son­ra­sın­da Tel­lo’nun ka­fa pa­sın­da to­pa çok kö­tü vur­du Ek­rem... 41’de çok ak­sa­yan İ.Üzül­mez sol­dan or­ta­la­dı, Bo­bo ka­fa ile aşır­dı, Za­po boş du­rum­da be­ra­ber­li­ği ge­tir­di ta­kı­mı­na: 1-1. Sİ­VOK GE­CE­NİN ADA­MI! 52’de şo­ku ya­şa­dı Be­şik­taş. Uğur De­mir­kol sol­dan kor­ner çiz­gi­si­ne ka­dar in­di, yer­den sert or­ta­sın­da Si­vok me­şin yu­var­la­ğı ken­di ka­le­si­ne mıh­la­dı ade­ta: 1-2. Ters gi­di­yor­du dün ak­şam Be­şik­taş adı­na her­şey. Özer’in or­ga­ni­za­tör­lü­ğün­de ne yap­tı­ğı­nı da­ha bir bi­li­yor­du An­ka­ras­por. 65’te Tel­lo’nun fri­ki­ğin­de to­pu elin­den ka­çı­ran Se­necky’nin sun­du­ğu fır­sa­tı da kul­la­na­ma­dı İb­ra­him To­ra­man. Son­ra­sın­da ay­nı To­ra­man de­fan­sı­na yö­ne­len to­pu za­man­la­ma ha­ta­sı ya­pıp ıs­ka­la­yın­ca Mu­rat To­sun kap­tı, Rüş­tü’yü de ça­lım­la­dı an­cak vu­ru­şu­nu çiz­gi­de Za­po ön­le­di. 72’de We­eks’in di­zi­ne ba­san Si­vok dün ak­şam hem at­mış (!) hem atıl­mış ol­du! 76’da Mu­rat To­sun’un or­ta­sın­da Özer uza­na­ma­yın­ca mut­lak go­lü ka­çır­dı An­ka­ras­por. Ho­los­ko’nun dok­sa­na gön­der­di­ği top­ta Se­necky ke­di­ye dön­dü. Uzat­ma bö­lü­mün­de Ko­na­te’nin pa­sın­da Bi­lal kar­şı kar­şı­ya Rüş­tü’yü av­la­dı ve sko­ru ilan et­ti: 1-3. > Bilgehan Can İnönü Stadı, 6 Aralık 2008 >> BEŞİKTAŞ 1 ­Rüş­tü 6.5 İb­ra­him To­ra­man 5 ­Za­po­tocny 5.5 (S.Kur­tu­luş dk.76) 4.5 ­Si­vok 4 Ek­rem Dağ 5 U­ğur İn­ce­man 5 (Ser­dar Öz­kan dk.46) 5 ­Del­ga­do 4 (Ho­los­ko dk.79) 5 İb­ra­him Ü­zül­mez 4.5 ­Tel­lo 5 ­Bo­bo 4.5 ­Nob­re 4.5 ­Ha­kan A­rı­kan A­li Tan­do­ğan ­Tu­na Ü­züm­cü ­Ba­tu­han Ka­ra­de­niz TD. Mustafa Denizli >> ANKARA 3 ­Se­necky 5.5 Er­han Gü­ven 6 E­diz 6.5 ­Ra­dos­lav Ba­tak 6 U­ğur De­mir­kol 6.5 Ö­zer Hur­ma­cı 8 A­dem Ko­çak 6 ­Hür­ri­yet Gü­çer 6.5 ­Bi­lal Kı­sa 7 ­Ne­ca 6 (T­he­o We­eks dk.66) 5 (M.Ha­ne­fi dk.86) ? ­Mu­rat To­sun 6 (M.Ko­na­te dk. 85) 5 ­Ra­ma­zan Kur­şun­lu A­nıl Taş­de­mir Ö­mer Ay­san Ev­ren Öz­yi­ğit TD. Aykut Kocaman GOL­LER: Ne­ca (dk.20), Za­po (dk.41), Si­vok (dk.52 k.k.), Bi­lal (90+4) ­HA­KEM­LER: İl­ker Me­ral, Ser­kan Gen­çer­ler, Uy­gar Be­bek 4.Ha­kem: Öz­gür Yan­ka­ya BU HİÇ HE­SAP­TA YOK­TU Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, An­ka­ra ile yap­tık­la­rı maç­ta he­sap­ta ol­ma­yan bir so­nuç­la kar­şı­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di. De­niz­li, “Bu maç­ta oyun ka­li­te­mi­zin iyi ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün de­ğil. Bek­le­di­ği­miz, dü­şün­dü­ğü­müz her­han­gi bir oyun an­la­yı­şı­nı sa­ha­ya yan­sıt­mak adı­na her şey so­nuç­suz kal­dı. İç sa­ha­da ka­zan­ma­nın avan­ta­jı çok fark­lı. Bu köp­rü­nün al­tın­dan çok su­lar akar’’ di­ye ko­nuş­tu. İs­tan­bul kâ­bus ol­du! Li­gin 12. haf­ta­sın­dan i­ti­ba­ren fiks­tü­re gö­re 7 ma­çı üst üs­te İs­tan­bul’da oy­na­ya­cak o­lan Be­şik­taş, bu se­ri­nin ilk 3 ma­çın­dan 6 pu­an kay­bıy­la çık­tı. Se­ri­nin ilk ma­çın­da Es­ki­şe­hir’i 2-0 ye­nen si­yah-­be­yaz­lı­lar F.Bah­çe’ye 2-1, An­ka­ra’ya da 3-1 ye­ni­le­rek fiks­tür a­van­ta­jı­nı i­yi kul­la­na­ma­dı. Bu ortamda bu kadar An­ka­ras­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­man, “Bu­gün ka­zan­dık a­ma na­sıl ka­zan­dı­ğı­mı­zı ben de bil­mi­yo­rum. Bu or­tam­da ka­zan­ma­mız i­na­nıl­maz. Faz­la bir şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum. Ha­kem­ler ha­ta ya­pa­bi­lir. Ö­nem­li o­lan ha­ke­min ha­ta yap­ma­sı de­ğil, bi­ze ne his­set­tir­di­ği­dir” di­ye ko­nuş­tu. Maçtan sonra kavga İlk yarı sonunda Ankarasporlu yöneticiler sahaya daldı, Sivok’un kırmızı kart görmesinden sonra futbolcular her fırsatta birbirine girdi Sİ­VOK ÇOK AYIP ET­Tİ Bu se­zon sa­ha­sın­da ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni An­ka­ras­por’dan alan Be­şik­taş’ta si­nir­ler ge­ril­di. İlk ya­rı­nın bi­ti­miy­le bir­lik­te Be­şik­taş­lı­lar Nob­re’nin to­pu çiz­gi­den içe­ri­ye çe­vir­di­ği po­zis­yon­da ra­ki­bin eli­ne çarp­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le pe­nal­tı bek­ler­ken, An­ka­ras­por­lu yö­ne­ti­ci­ler Bre­zil­ya asıl­lı oyun­cu­nun fa­ul yap­tı­ğı id­di­asıy­la sa­ha­ya in­di. Yö­ne­ti­ci­le­rin tep­ki­si­ne Ay­kut Ko­ca­man da ka­tıl­dı. İkin­ci ya­rı­da ken­di ka­le­si­ne gol at­tık­tan son­ra sert oyu­nuy­la dik­ka­ti çe­ken Si­vok, ra­ki­bi­nin aya­ğı­na ka­sıt­lı ba­sın­ca kır­mı­zı kart gör­dü. Çek fut­bol­cu, G.Sa­ray ma­çın­da da oy­na­ya­ma­ya­cak. ÜZÜL­MEZ TO­KAT AT­TI Kır­mı­zı kart­tan son­ra da he­men her po­zis­yon­da fut­bol­cu­lar bir­bi­ri­ne gir­di. Ha­kem İl­ker Me­ral, ra­ki­bi­nin sır­tı­na yum­ruk atan Tel­lo’ya kart gös­ter­mez­ken, Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­lar, baş­ta Del­ga­do ol­mak üze­re bü­tün fut­bol­cu­la­rı yu­ha­la­dı. Si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­lar, kö­tü fut­bol kar­şı­sın­da “De­niz­li uyu­ma” ve “Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ye­ter” şek­lin­de tem­po tut­tu. Maç so­nun­da İb­ra­him Üzül­mez ile Adem Ko­çak ara­sın­da ger­gin­lik ya­şan­dı. Üzül­mez, Adem’e to­kat atın­ca or­ta­lık ka­rış­tı. Ara­ya gi­ren fut­bol­cu ve yö­ne­ti­ci­ler iki fut­bol­cu­yu güç­lük­le bir­bi­rin­den ayır­dı. DELGADO: TARAFTAR TEPKİDE HAKLIYDI Be­şik­taş’ın kap­ta­nı Del­ga­do, kay­bet­tik­le­ri ve yu­ha­lan­dı­ğı An­ka­ra ma­çın­dan son­ra, “Hem çok kö­tü oy­na­dık hem de kay­bet­tik. Ta­raf­tar­la­rı­mız bi­zi iz­le­mek i­çin pa­ra ve­ri­yor­lar. Kö­tü oy­na­dı­ğı­mız­da tep­ki gös­ter­me­le­ri çok nor­mal. A­ma çok üz­gü­nüm. Da­ha son­ra­ki maç­la­rı­mız­da bun­la­rı te­la­fi e­de­ce­ğiz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT