BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Turk­cell, devlerle Davos’ta buluşacak

Turk­cell, devlerle Davos’ta buluşacak

Turk­cell, Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu­nun (WEF) Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ala­nın­da “En­düs­tri Or­ta­ğı” ol­du. WEF’in Turk­cell ile Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ala­nın­da “En­düs­tri Or­tak­lı­ğı” an­laş­ma­sı im­za­la­dı­ğı, bu an­laş­ma­sıy­la Turk­cell’in, mer­ke­zi İs­viç­re’nin Ce­nev­re ken­tin­de bu­lu­nan WEF’in ça­lış­ma­la­rı­na ak­tif ola­rak ka­tı­la­ca­ğı be­lir­til­di.Turk­cell, Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu­nun (WEF) Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ala­nın­da “En­düs­tri Or­ta­ğı” ol­du. WEF’in Turk­cell ile Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ala­nın­da “En­düs­tri Or­tak­lı­ğı” an­laş­ma­sı im­za­la­dı­ğı, bu an­laş­ma­sıy­la Turk­cell’in, mer­ke­zi İs­viç­re’nin Ce­nev­re ken­tin­de bu­lu­nan WEF’in ça­lış­ma­la­rı­na ak­tif ola­rak ka­tı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Turk­cell’in, baş­ta her yıl Da­vos’ta dü­zen­le­nen yıl­lık top­lan­tı­lar ol­mak üze­re Fo­rum’un böl­ge­sel bu­luş­ma­la­rı ve stra­te­ji top­lan­tı­la­rın­da üst dü­zey yö­ne­ti­ci kad­ro­suy­la tem­sil edi­le­ce­ği bil­di­ril­di. CİLİV: ORTAK OLMAKTAN MUTLUYUZ Ko­nu­ya iliş­kin gö­rüş­le­ri­ni açık­la­yan Turk­cell Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv, “WEF’e En­düs­tri Or­ta­ğı ol­mak­tan, dün­ya­nın dev ile­ti­şim ve tek­no­lo­ji fir­ma­la­rıy­la bir­lik­te sek­tö­rü­mü­zün kü­re­sel gün­dem­le­ri­nin be­lir­le­ne­ce­ği ça­lış­ma­lar­da ve top­lan­tı­lar­da Tür­ki­ye’yi tem­sil et­mek­ten mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin li­der ile­ti­şim ve tek­no­lo­ji fir­ma­sı ola­rak Da­vos’ta dü­zen­le­ne­cek WEF ça­lış­ma­la­rı­na kü­re­sel so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın da bi­lin­ciy­le ka­tı­la­ca­ğız” de­di. WEF’in Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Te­le­ko­mü­ni­kas­yon En­düs­tri or­tak­la­rı ara­sın­da, Turk­cell’in ya­nı sı­ra AMD, Go­og­le, HP, In­tel, Mic­ro­soft, AT&T, Chi­na Mo­bi­le, Cis­co, Mo­to­ro­la, De­uts­che Te­le­kom, Fran­ce Te­le­kom ve BT gi­bi dün­ya dev­le­ri­nin yer al­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT