BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­hu­di yer­le­şim­ci­ler KAT­Lİ­AM su­çu iş­le­di

Ya­hu­di yer­le­şim­ci­ler KAT­Lİ­AM su­çu iş­le­di

İs­ra­il Baş­ba­ka­nı E­hud Ol­mert, geç­ti­ği­miz haf­ta El Ha­lil şeh­rin­de­ki Ya­hu­di yer­le­şim­ci­le­rin Fi­lis­tin­li­le­re kar­şı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri sal­dı­rı­la­rı “kat­li­am” (pog­rom) o­la­rak de­ğer­len­dir­di.> ­KU­DÜS İ­HA İs­ra­il Baş­ba­ka­nı E­hud Ol­mert, geç­ti­ği­miz haf­ta El Ha­lil şeh­rin­de­ki Ya­hu­di yer­le­şim­ci­le­rin Fi­lis­tin­li­le­re kar­şı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri sal­dı­rı­la­rı “kat­li­am” (pog­rom) o­la­rak de­ğer­len­dir­di. Ol­mert, ba­kan­lar ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da, “Biz, kat­li­a­mın ne ol­du­ğu­nu çok i­yi bi­len bir mil­le­tin ço­cuk­la­rı­yız. O­lan­la­rı i­fa­de et­mek i­çin kat­li­am­dan baş­ka bir ke­li­me bu­la­mı­yo­rum” de­di. “Bir Ya­hu­di o­la­rak Ya­hu­di­le­rin A­rap­la­ra a­teş aç­tı­ğı gö­rün­tü­ler­den u­tan­dım” di­yen Ol­mert, bu du­ru­ma son ve­ril­me­si i­çin ge­re­ken ney­se ya­pıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ver­di. Ya­hu­di yer­le­şim­ci­ler, şe­hir­de mül­ki­ye­ti tar­tış­ma­lı bir bi­na­da kuv­vet kul­la­nı­la­rak ger­çek­leş­ti­ri­len tah­li­ye son­ra­sın­da Fi­lis­tin­li­le­re sal­dı­rı­lar­da bu­lun­muş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT