BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > A­i­le­leriy­le te­le­fon­da HASRET gi­der­di­ler

A­i­le­leriy­le te­le­fon­da HASRET gi­der­di­ler

Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce dağ­lar­da ope­ras­yo­na de­vam ede­cek olan Meh­met­çik, sı­nır ge­çiş nok­ta­la­rın­da kuş uçurt­mu­yorEL­LER TE­TİK­TE Te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı o­pe­ras­yon­la­rı sür­dü­ren Meh­met­çik, -10 de­re­ce so­ğu­ğa rağ­men ge­ce-­gün­düz dağ­lar­da nö­bet tu­tu­yor. Köy ko­ru­cu­la­rı­nın da ka­tıl­dı­ğı o­pe­ras­yon­lar­da, te­rö­rist­le­rin iz­le­ri sü­rü­lüp in­le­ri im­ha e­di­li­yor. > ŞIRNAK - Mahmut BULUT Irak’ın ku­ze­yin­de­ki te­rör ör­gü­tü yu­va­la­rı­nın yer­le bir edil­me­si ile psi­ko­lo­jik üs­tün­lü­ğü ele ge­çi­ren Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK), Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce gü­ven­lik açı­sın­dan her­han­gi bir za­fi­yet ya­şan­ma­ma­sı için te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ope­ras­yon­la­rı sür­dü­rü­yor. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, ari­fe ve bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü ol­mak üze­re iki gün bo­yun­ca Si­irt, Şır­nak böl­ge­sin­de ba­zı as­ke­rî te­sis­le­ri kap­sa­yan ta­nı­tım tu­ru dü­zen­le­di. 365 GÜN DAĞ­DA­LAR Ba­yır­dü­zün­de ba­sın men­sup­la­rı­na iki gün­dür ara­zi­de bu­lu­nan 17 ki­şi­lik bir ko­man­do ko­lu ve gö­re­ve çık­mak üze­re olan bir baş­ka 17 ki­şi­lik bir ko­man­do ko­lu ta­nı­tıl­dı. 3’ün­cü Ko­man­do Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Öz­han Ayaş, gö­re­ve çı­kan ko­man­do ko­lu­nun ara­zi­de üç gün ka­la­ca­ğı­nı ve bay­ra­mı ara­zi ara­ma ta­ra­ma ve pu­su fa­ali­yet­le­ri ile ge­çi­re­ce­ği­ni açık­la­dı. 23. Jan­dar­ma Sı­nır Tü­men Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Ta­hir Be­ki­roğ­lu da, Kü­pe­li Da­ğı’nda­ki üs böl­ge­sinde as­ker­le­rin 365 gün gö­rev yap­tı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Üs böl­ge­sin­de, özel dür­bün­ler­le yak­la­şık 4 ki­lo­met­re de­rin­li­ğin­de böl­ge­yi iz­le­ye­bi­len Meh­met­çik, ge­ce gö­rüş sis­tem­le­riy­le de 24 sa­at böl­ge­yi kon­trol edi­yor. Meh­met­çik, ga­zi­no, ye­mek­ha­ne, ter­zi, ber­ber, kli­ma­lı kon­tey­ner ya­tak­ha­ne, an­ke­sör­lü te­le­fon, in­ter­net, re­vir, sah­ra ti­pi ban­yo, ça­ma­şır­ha­ne, sey­yar fı­rın gi­bi im­kân­la­ra sa­hip bu­lu­nu­yor. Arkadaşımız Mahmut Bulut, Mehmetçiğin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonları yerinde inceledi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT