BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel ek­mek al­mak i­çin fı­rı­na git­miş... Ak­şam sa­a­ti ol­du­ğu i­çin kuy­ru­ğun u­zun ol­du­ğu­nu gö­rün­ce u­ya­nık­lık ya­pıp yük­sek ses­le; “Ey mil­let” di­ye ba­ğır­mış; “-­Kar­şı­da­ki bak­kal pi­rinç da­ğı­tı­yor...”Te­mel’in ye­ri Te­mel ek­mek al­mak i­çin fı­rı­na git­miş... Ak­şam sa­a­ti ol­du­ğu i­çin kuy­ru­ğun u­zun ol­du­ğu­nu gö­rün­ce u­ya­nık­lık ya­pıp yük­sek ses­le; “Ey mil­let” di­ye ba­ğır­mış; “-­Kar­şı­da­ki bak­kal pi­rinç da­ğı­tı­yor...” Bü­tün mil­let kar­şı­da­ki bak­ka­la koş­muş... ­Yal­nız ka­lan Te­mel, “Ya doğ­ruy­sa” de­yip ar­ka­la­rın­dan koş­muş... i­ti­raf re­yo­nu (...i­sim: a­li taş­de­len ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: bi­lin­mi­yor) ­Yi­ne bir a­ra­ba hi­ka­ye­si... Genç­lik yıl­la­rı, o za­man maç­lar İ­nö­nü`­de oy­na­nır­dı. ­Sir­ke­ci`­de t­ren­den in­dik, ma­ça da da­ha var, yü­rü­ye yü­rü­ye gi­de­riz de­dik... ­Tam a­ra­ba­lı va­pur is­ke­le­si­nin ö­nün­den ge­çer­ken a­da­mın bi­ri bir a­ra­ba­nın ya­nın­da dur­muş; “Ma­ça, ma­ça, ma­ça” di­ye ba­ğı­rı­yor­du... Ar­ka­daş­lar­la, “Ni­ye yü­rü­ye­ce­ğiz, dün­ya­nın yo­lu, hay­di bi­ne­lim” de­dik ve a­ra­ba­yı dol­du­rup bek­le­me­ye baş­la­dık... ­Bir sü­re son­ra baş­ka bir a­dam a­ra­ba­nın ka­pı­sı­nı a­çıp, -­Ha­yır­dır ço­cuk­lar ne ya­pı­yor­su­nuz bu­ra­da?... “-A­bi, ma­ça gi­de­ce­ğiz, dol­mu­şa bin­dik...” A­dam, bi­raz ger­gin­ce ve bi­raz da a­lay­cı bir ta­vır­la in­dir­di bi­zi a­ra­ba­dan.... ­Me­ğer a­dam­ca­ğız a­ra­ba­sın­dan i­nip bü­fe­ye ka­dar git­miş... “Ma­ça, ma­ça” di­ye ba­ğı­ran a­dam, a­ra­ba­lı va­pu­run he­men ya­nın­dan s­ta­da u­fak mo­to­ruy­la yol­cu ta­şı­yan Os­man Kap­tan’ın tay­fa­sıy­mış. (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) tuzaktan kumanda (...ATV - Pa­zar Ma­ga­zin) MU­HA­BİR: Re­cep İve­dik’i sey­ret­ti­niz mi?... CEM YIL­MAZ: Evet iz­le­dim... De­mek ki Hi 8 (ama­tör ka­me­ra) ile de film çe­ki­le­bi­li­yor­muş... *** (...CNN TÜRK - Na­sı Ya­ni) MEL­TEM CUM­BUL: Tür­ki­ye’de çok pro­fes­yo­nel­leş­miş bir di­zi se­yir­ci­si var. Ha­yat di­zi­ler üs­tün­de dur­ma­ya baş­la­mış... *** (...ATV - Pa­zar Ma­ga­zin) MU­HA­BİR: Re­cep İve­dik’in ni­ne­si­ni oy­na­mak­ta zor­lan­dı­nız mı?... GÜL­SÜM Nİ­NE: Za­ten ger­çek ha­yat­ta da Re­cep gi­bi bir ye­ğe­nim var o yüz­den ya­ban­cı­lık çek­me­dim... iğ­ne­lik... AR­TI­-EK­Sİ ­Şu Av­ru­pa mil­le­ti, ­Baş­ka â­lem doğ­ru­su... ­Do­ğur­du her il­le­ti, Öt­mez ol­du bo­ru­su! Al­tüst et­ti en baş­ta, ­Âi­le ya­pı­sı­nı... A­ra­la­dı her yaş­ta, Ar­sız­lık ka­pı­sı­nı! ­Tek­nik ‘ar­tı’yor der­ken, ‘Ek­si’l­ti­yor in­sa­nı... ­Nüfû­su kay­be­der­ken, ­Ke­si­li­yor dermâ­nı! (...Se­fa Ko­yun­cu) bir film di­ya­lo­ğu! JİM CAR­REY: Aş­kım duy­duk­la­rı­na inan­ma... Gör­dük­le­ri­nin de ya­rı­sı­na inan... (...Tru­man Show fil­min­den) bi­zim­ki­ler... 20 yıl­lık şo­för, 15 yıl­lık a­ra­ba sa­hi­bi E­min’in Po­lo’su­nun las­ti­ği pat­lar... İlk kez las­tik de­ğiş­tir­mek zo­run­da ka­lır ve pas­lan­mış k­ri­ko­yu ba­gaj­dan çı­ka­rıp, a­ra­ba­nın ar­ka­sı­nı kal­dı­rır... ­Bi­jon­la­rı a­çıp las­ti­ği çı­ka­rır, an­cak bir ters­lik var­dır çün­kü te­ker­lek sağ­lam­dır... ­Sağ ön las­ti­ğin pat­la­dı­ğı­nı bu es­na­da fark e­der... SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Ba­zı teklifler... - Reh­ber An­sik­lo­pe­di­si’nin ta­ma­mı­nı bir se­ri o­la­rak ver­mek yö­net­me­li­ğe gö­re sa­kın­ca­la­rı o­la­bi­lir. An­sik­lo­pe­di­yi Ev­li­ya­lar An­sik­lo­pe­di­si’n­de ol­du­ğu gi­bi ka­te­go­ri­si­ne gö­re Bi­yog­ra­fi, Din, Ta­rih, İl İl Tür­ki­ye, Ül­ke­ler, Coğ­raf­ya, Fen Bi­lim­le­ri, Sağ­lık.. Se­ri­ler ha­lin­de ve­ri­le­bi­lir. ... - Reh­ber An­sik­lo­pe­di­si, İs­lam A­lim­le­ri An­sik­lo­pe­di­si, Sağ­lık An­sik­lo­pe­di­si, Pey­gam­ber­ler An­sik­lo­pe­di­si,. in­tek­rak­tif CD o­la­rak ga­ze­tey­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir. ... - TGRT’nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu di­ni ve ta­ri­hi film­le­ri CD ve­ya DVD or­ta­mın­da haf­ta­da bir film ol­mak ü­ze­re ga­ze­tey­le bir­lik­te üc­ret­siz ve­ri­le­bi­lir. ... - TGRT’nin ses­li ev­li­ya, ta­ri­hi, ço­cuk ya­yın­la­rı da ga­ze­tey­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir. ... - Meh­met A­li De­mir­baş’ın si­te­sin­de­ki ses dos­ya­la­rı CD or­ta­mın­da ga­ze­tey­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir. ... - Di­ni­mi­zis­lam.com si­te­sin­de­ki bil­gi­ler in­tek­raf­tif (bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da) CD ve­ya DVD or­ta­mın­da ga­ze­tey­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir. ... - Tam İl­mihâl Se­a­det­-i E­be­diy­ye ve di­ğer ya­yın­lar ses dos­ya­sı CD, DVD ve VCD or­ta­mın­da ga­ze­tey­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir. ... - İs­lam ve Top­lum, Hu­zu­ra Doğ­ru p­rog­ram­la­rı da ko­nu­la­rı­na gö­re CD ve­ya DVD or­ta­mın­da ve­ri­le­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT