BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vo­da­fo­ne “En So­rum­lu Şir­ket”

Vo­da­fo­ne “En So­rum­lu Şir­ket”

Dün­ya­nın 100 şir­ke­ti ara­sın­dan ödü­le la­yık gö­rü­len Vo­da­fo­ne, 2020 yı­lı­na ka­dar kar­bon sa­lı­nı­mı­nı ya­rı ya­rı­ya azalt­ma he­de­fi­ne ulaş­ma­yı plan­lı­yorDün­ya­nın 100 şir­ke­ti ara­sın­dan ödü­le la­yık gö­rü­len Vo­da­fo­ne, 2020 yı­lı­na ka­dar kar­bon sa­lı­nı­mı­nı ya­rı ya­rı­ya azalt­ma he­de­fi­ne ulaş­ma­yı plan­lı­yor Vo­da­fo­ne, dün­ya­nın en bü­yük 100 şir­ke­ti ara­sın­da ‘En So­rum­lu Şir­ket’ se­çil­di. For­tu­ne der­gi­si­nin Ac­co­un­tA­bi­lity, Csrnet­work ve As­set4 ile bir­lik­te ha­zır­la­dı­ğı, şir­ket­le­ri top­lum­sal ve çev­re­sel he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için gös­ter­dik­le­ri ça­ba­lar ba­kı­mın­dan sı­ra­lan­dı­ğı lis­te­de, kar­bon sa­lı­nı­mı­nı 2020 yı­lı­na ka­dar ya­rı ya­rı­ya azal­ta­ca­ğı­nı açık­la­yan Vo­da­fo­ne ilk sı­ra­ya yer­leş­ti. Vo­da­fo­ne’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, dün­ya ge­ne­lin­de iş­let­ti­ği cep te­le­fo­nu şe­be­ke­le­ri­nin ener­ji ve­rim­li­li­ği­ni iyi­leş­ti­re­rek 2020 yı­lı­na ka­dar kar­bon sa­lı­nı­mı­nı ya­rı ya­rı­ya azalt­ma he­de­fi­ne ulaş­ma­yı plan­la­yan şir­ke­tin, kar­bon sa­lı­nı­mı kam­pan­ya­sı­nın ay­rın­tı­la­rı­nı ka­mu­oyu­na dü­zen­li ola­rak açık­la­ma­sı se­be­biy­le de sı­ra­la­ma­da en iyi no­tu al­dı­ğı kay­de­dil­di. İŞ KA­ZA­LA­RI­NI AZALT­MA HE­DE­Fİ Vo­da­fo­ne ta­ra­fın­dan sı­ra­la­ma­ya iliş­kin ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de, bu şef­faf­lı­ğın Vo­da­fo­ne kül­tü­rü­nün bir par­ça­sı ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek, “Şir­ket bir yan­dan geç­miş­te koy­du­ğu he­def­le­re yö­ne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len iş­le­ri ka­mu­oyu­na açık­lar­ken bir yan­dan da ge­le­cek için be­lir­le­di­ği he­def­le­re ne za­man ulaş­ma­yı ön­gör­dü­ğü­nü ilan edi­yor. Şe­be­ke do­na­nı­mın­dan çı­kan atık­la­rın yüz­de 95’ini Mart 2009 iti­ba­riy­le ge­ri ka­zan­mak ve za­man kay­bı­na ne­den olan iş ka­za­la­rı­nı Mart 2011 iti­ba­riy­le yüz­de 10 ora­nın­da azalt­mak bu­nun baş­lı­ca ör­nek­le­ri” de­nil­di. VE­Rİ DO­LA­ŞI­MI KKTC’DE BEDAVA Vo­da­fo­ne Pro­mos­yon ve Ulus­la­ra­ra­sı Tek­lif­ler Bö­lüm Baş­ka­nı Er­kut Er­kut, ulus­la­ra­ra­sı ve­ri do­la­şı­mı (e-pos­ta ve mo­bil in­ter­net kul­la­nı­mı) ser­vi­si­ni Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’nde de sun­ma­ya baş­la­dıklarını ve bayram boyunca ücretsiz olduğunu açıkladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT