BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışana ver­gi in­di­ri­miy­le 4.3 mil­yar YTL

Çalışana ver­gi in­di­ri­miy­le 4.3 mil­yar YTL

Yıl­ba­şın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi i­le üc­ret­li­le­re 10 ay­da 4 mil­yar 319 mil­yon YTL des­tek sağ­lan­dı. İlk 10 ay­da ih­ra­cat­çı­la­ra da 8.1 mil­yar YTL KDV i­a­de­si ya­pıl­dıYıl­ba­şın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi i­le üc­ret­li­le­re 10 ay­da 4 mil­yar 319 mil­yon YTL des­tek sağ­lan­dı. İlk 10 ay­da ih­ra­cat­çı­la­ra da 8.1 mil­yar YTL KDV i­a­de­si ya­pıl­dı > AN­KA­RA İşçi ve me­mur­lar, yıl­ba­şın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi sa­ye­sin­de da­ha az ver­gi öde­di ve ver­gi­den in­di­ri­len bu di­lim çalışanın üc­re­ti­ne yan­sı­dı. Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ve­ri­le­ri­ne gö­re, 1 Ocak 2008 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren ‘as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi’ sa­ye­sin­de ça­lı­şan­la­ra 10 ay­da 4 mil­yar 319.2 mil­yon YTL ver­gi in­di­ri­mi des­te­ği sağ­lan­dı. Böy­le­ce da­ha az ver­gi öde­yen ça­lı­şan, ocak ayın­da 110 mil­yon 190 bin YTL, şu­bat­ta 378 mil­yon 998 bin YTL da­ha faz­la ka­zan­dı. As­ga­ri ge­çim in­di­ri­miy­le üc­ret­ler­de ya­pı­lan top­lam iyi­leş­tir­me, mart ayın­da 396 mil­yon 84 bin YTL, ni­san­da 590 mil­yon 397 bin, ma­yıs­ta ise 409 mil­yon 681 bin YTL ol­du. Söz ko­nu­su tu­tar, ha­zi­ran­da 423 mil­yon 873 bin YTL, tem­muz­da 586 mil­yon 481 bin, ağus­tos­ta 378 mil­yon 160 bin, ey­lül­de 421 mil­yon 904 bin, ekim­de ise 623 mil­yon 466 bin YTL ola­rak be­lir­len­di. Vergi iadesinin yerine getirilen as­ga­ri ge­çim in­di­ri­miy­le bir­lik­te üc­ret­li­le­rin al­dı­ğı ver­gi ia­de­si tu­ta­rın­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 62.4 ora­nın­da ar­tış mey­da­na gel­di. VERGİ İNİYOR, MAAŞ ARTIYOR Getirilen asgari geçim indiriminde, ücretlerden alınan vergi dilimleri düşürülürken, çalışanın aldığı maaş, aynı oranda yükselmiş oluyor
Kapat
KAPAT