BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koç, 60 bin ço­cu­ğu ti­yat­ro­ya gö­tür­dü

Koç, 60 bin ço­cu­ğu ti­yat­ro­ya gö­tür­dü

Koç Hol­ding’in 2006 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı ve iki yıl­da 100.000’in üze­rin­de ço­cu­ğa ula­şan ‘Si­zin­ki­ler’ tur­ne­si bu yıl 7 ay­rı böl­ge­de, 20 ili zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan, İs­tan­bul’da ger­çek­leş­tir­di­ği gös­te­rim ile so­na er­di.Koç Hol­ding’in 2006 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı ve iki yıl­da 100.000’in üze­rin­de ço­cu­ğa ula­şan ‘Si­zin­ki­ler’ tur­ne­si bu yıl 7 ay­rı böl­ge­de, 20 ili zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan, İs­tan­bul’da ger­çek­leş­tir­di­ği gös­te­rim ile so­na er­di. Tur­ne kap­sa­mın­da 5000 km yol kat eden ‘Al­tın Çi­çe­ğin Pe­şin­de’ oyu­nu top­lam 60 bin ço­cu­ğa ulaş­tı. Koç Hol­ding’in, ço­cuk­la­rın zi­hin­sel ve kül­tü­rel ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­mak ama­cıy­la baş­lat­tı­ğı Si­zin­ki­ler Pro­je­si’nin, “Al­tın Çi­çe­ğin Pe­şin­de” oyu­nu 6 Ara­lık ta­ri­hin­de Be­şik­taş Kül­tür Mer­ke­zi’nde­ki son gös­te­ri­mi­nin ar­dın­dan bu yıl­ki tur­ne­si­ni ta­mam­la­dı. ‘Si­zin­ki­ler’ tur­ne­si git­ti­ği her il­de ço­cuk­la­rın ve ai­le­le­ri­nin yo­ğun il­gi ve be­ğe­ni­siy­le kar­şı­laş­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT