BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHP li­de­ri Bahçeli Tür­keş’in kab­ri­ni zi­ya­ret et­ti

MHP li­de­ri Bahçeli Tür­keş’in kab­ri­ni zi­ya­ret et­ti

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, bay­ram na­ma­zı­nı Ga­zi Mer­kez Ca­mi­i’nde kıl­dı. Dev­let Bah­çe­li, Bay­ram na­ma­zı­nın ar­dın­dan MHP’nin mer­hum Ge­nel Baş­ka­nı Al­pars­lan Tür­keş’in me­za­rı­nı zi­ya­ret et­ti.Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, bay­ram na­ma­zı­nı Ga­zi Mer­kez Ca­mi­i’nde kıl­dı. Dev­let Bah­çe­li, Bay­ram na­ma­zı­nın ar­dın­dan MHP’nin mer­hum Ge­nel Baş­ka­nı Al­pars­lan Tür­keş’in me­za­rı­nı zi­ya­ret et­ti. Al­pars­lan Tür­keş’in me­za­rın­da par­ti­li­ler­le tek tek bay­ram­la­şan Dev­let Bah­çe­li, da­ha son­ra ka­bir zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Mer­hum Al­pars­lan Tür­keş’in me­za­rı­nın ba­şın­da oku­nan Kur’an-ı Ke­rim’i din­le­yen Dev­let Bah­çe­li, da­ha son­ra du­a et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT