BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­nay: Tür­ki­ye’ye ya­ban­cı ya­zar ve sa­nat­çı a­ka­cak

Gü­nay: Tür­ki­ye’ye ya­ban­cı ya­zar ve sa­nat­çı a­ka­cak

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, ya­ban­cı tu­ris­ti “duy­gu­sal an­la­tım­lar­la” et­ki­le­mek için 2009’da Tür­ki­ye’yi ya­ban­cı ya­zar ve sa­nat­çı ge­çi­di ha­li­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni bil­dir­di.Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, ya­ban­cı tu­ris­ti “duy­gu­sal an­la­tım­lar­la” et­ki­le­mek için 2009’da Tür­ki­ye’yi ya­ban­cı ya­zar ve sa­nat­çı ge­çi­di ha­li­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Tu­rist­le­rin ka­rar ve­rir­ken “duy­gu­sal an­la­tım­lar­dan et­ki­len­di­ği”ne dik­ka­ti çe­ken Gü­nay, bu se­bep­le Tür­ki­ye’yi 2009’da ya­ban­cı ya­zar ve sa­nat­çı ge­çi­di ha­li­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. Gü­nay, şun­la­rı kay­det­ti: “İn­san­lar açık ha­va rek­lam­la­rın­dan çok, der­gi, ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da özel ola­rak duy­gu an­la­tan ifa­de­ler­den et­ki­le­ni­yor. Ya­ni, oku­duk­la­rı ya­zı, bu­ra­ya gel­miş bir sa­nat­çı­nın duy­gu­sal bir sö­zü da­ha et­ki­li olu­yor. O yüz­den 2009’da da­ha in­te­rak­tif yön­tem­le­re, ye­mek, se­ya­hat ve mü­zik ya­zar­la­rı ile sa­nat­çı ko­nuk et­me­ye da­ha çok ağır­lık ver­mek ka­ra­rın­da­yız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT