BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kü­çük Bü­lent’e hü­zün­lü ve­da

Kü­çük Bü­lent’e hü­zün­lü ve­da

Ka­dı­köy’de men­dil sa­tar­ken za­bı­ta­lar­dan kaç­tı­ğı sı­ra­da bir ara­cın çarp­ma­sı so­nu­cu ölen 13 ya­şın­da­ki Bü­lent Ça­lı­kı­ran’ın ce­na­ze­si top­ra­ğa ve­ril­di.Ka­dı­köy’de men­dil sa­tar­ken za­bı­ta­lar­dan kaç­tı­ğı sı­ra­da bir ara­cın çarp­ma­sı so­nu­cu ölen 13 ya­şın­da­ki Bü­lent Ça­lı­kı­ran’ın ce­na­ze­si top­ra­ğa ve­ril­di. Ça­lı­kı­ran için Fi­kir­te­pe Te­pe Ca­mi­si’nde öğ­le na­ma­zın­dan son­ra ce­na­ze na­ma­zı kı­lın­dı. Ça­lı­kı­ran’ın ce­na­ze­si, na­ma­zın ar­dın­dan evi­nin bu­lun­du­ğu Man­dı­ra Cad­de­si’ne ge­ti­ril­di. Ba­ba Meh­met Ça­lı­kı­ran, ya­kın­la­rı­na, kom­şu­la­rı­na ve oğ­lu­nun ar­ka­daş­la­rı­na ses­le­ne­rek, he­lal­lik is­te­di. İl­köğ­re­tim oku­lu öğ­ren­ci­si Bü­lent Ça­lı­kı­ran’ın ce­na­ze­si, da­ha son­ra He­kim­ba­şı Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di. Bü­lent Çalı­kı­ra­n, Ko­şu­yo­lu Köp­rü­sü al­tın­da ön­ce­ki gün men­dil sat­tı­ğı sı­ra­da za­bı­ta­lar­dan ka­çar­ken bir ara­cın çarp­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT