BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüz­men: İh­ra­cat %17 it­ha­lat %27 dü­şe­cek

Tüz­men: İh­ra­cat %17 it­ha­lat %27 dü­şe­cek

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, Mer­sin’de bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, Mer­sin’de bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Kü­se­rel kri­zin 2009’da ih­ra­cat­ta yüz­de 15-17, it­ha­lat­ta ise yüz­de 25-27 ora­nın­da da­ral­ma­ya se­bep ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, dö­viz ku­ru­nun da ih­ra­cat­çı­yı mem­nun ede­cek se­vi­ye­ye gel­di­ği­ni söy­le­di. İt­ha­lat bas­kı­sı­nın aza­la­ca­ğı bir dö­ne­me gi­ril­di­ği­ne dik­kat çe­ken Tüz­men, “Ar­tık cid­di it­ha­lat pat­la­ma­sı ya­şa­dı­ğı­mız dö­nem ge­ri­de kal­dı. Şim­di ken­di ih­ti­ya­cı­mız ola­nı it­hal ede­ce­ğiz, ken­di ara mal­la­rı­mı­zı, dı­şa­rı­dan ge­len ara mal­la­rın ye­ri­ne kul­la­na­ca­ğız. Böy­le­lik­le da­ha faz­la kat­ma de­ğer Tür­ki­ye’ye ka­la­cak” di­ye ko­nuş­tu. Yİ­NE ÖN­DE Gİ­DE­CE­ĞİZ Kriz se­be­biy­le es­ki re­kor­la­rın kı­rı­la­ma­ya­ca­ğı­na dik­kat çe­ken Ba­kan Tüz­men; “Ama di­ğer ül­ke­le­ri yi­ne ge­çip bi­rin­ci, ikin­ci ola­ca­ğız. 100 mil­yar do­la­rın üze­rin­de bir ih­ra­cat­la yi­ne önü­müz­de­ki dö­nem­de de yo­lu­mu­za de­vam ede­riz. İh­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı yük­se­le­cek, ca­ri açık aza­la­cak. Ken­di ma­lı­mı­zı üre­te­ce­ğiz” de­di.
Kapat
KAPAT