BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı’nı de­ğiş­tir

Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı’nı de­ğiş­tir

AB dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı, Tür­ki­ye’nin va­kit ge­çir­me­den si­ya­si par­ti­ler ya­sa­sı­nı de­ğiş­tir­me­si­ni is­te­di. Dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı­nı bu­luş­tu­ran AB Ge­nel İş­ler ve Dış İliş­ki­ler Kon­se­yi­nin ge­niş­le­me ka­rar­la­rın­da, “Tür­ki­ye’de ana­ya­sa da­hil si­ya­si par­ti­le­rin iş­le­yi­şiy­le il­gi­li ya­sa­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si­nin her za­man­kin­den da­ha faz­la is­ten­di­ği” vur­gu­lan­dı.> BRÜK­SEL AB dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı, Tür­ki­ye’nin va­kit ge­çir­me­den si­ya­si par­ti­ler ya­sa­sı­nı de­ğiş­tir­me­si­ni is­te­di. Dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı­nı bu­luş­tu­ran AB Ge­nel İş­ler ve Dış İliş­ki­ler Kon­se­yi­nin ge­niş­le­me ka­rar­la­rın­da, “Tür­ki­ye’de ana­ya­sa da­hil si­ya­si par­ti­le­rin iş­le­yi­şiy­le il­gi­li ya­sa­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si­nin her za­man­kin­den da­ha faz­la is­ten­di­ği” vur­gu­lan­dı. AB, uzun sü­re­dir bek­le­yen re­form­la­rın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de “ça­ba­la­rın iki­ye kat­lan­ma­sı” umu­du­nu di­le ge­tir­di. Tür­ki­ye’nin Kıb­rıs Rum ke­si­miy­le iliş­ki­le­ri­ni nor­mal­leş­tir­me­si yo­lun­da adım at­ma­dı­ğı sa­vu­nul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT