BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cu­ğu­nu o­to­büs­te u­nut­tu­!

Ço­cu­ğu­nu o­to­büs­te u­nut­tu­!

Bay­ram gez­me­sin­den dö­nen bir a­i­le, 7 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rı­nı be­le­di­ye o­to­bü­sün­de u­nut­tu.> Re­fik Fi­dan­-Os­man A­kın BUR­SA İ­HA Bay­ram gez­me­sin­den dö­nen bir a­i­le, 7 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rı­nı be­le­di­ye o­to­bü­sün­de u­nut­tu. Du­ru­mu e­ve gi­din­ce fark e­den a­i­le, o­ğul­la­rı­nı po­lis e­kip­le­ri­nin yar­dı­mıy­la bul­du. Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le ya­kın­la­rı­nı zi­ya­re­te gi­den Ze­ke­ri­ya-­Fat­ma Ö­mür çif­ti, ev­le­ri­ne dön­mek i­çin ço­cuk­la­rı Ya­sin (7) ve Öz­gür (12) i­le be­le­di­ye o­to­bü­sü­ne bin­di. E­ve ge­len ba­ba Ze­ke­ri­ya Ö­mür, 7 ya­şın­da­ki oğ­lu Ya­sin’in ol­ma­dı­ğı­nı fark et­ti. He­men po­lis e­kip­le­ri­ne du­ru­mu bil­di­ren ba­ba, o­to­büs du­rak­la­rın­da bek­le­me­ye baş­la­dı. O­to­büs sü­rü­cü­sü i­le ir­ti­ba­ta ge­çen po­lis e­kip­le­ri, ço­cu­ğu Ti­mur­taş­pa­şa du­rak­la­rın­dan a­la­rak ba­ba­sı­na tes­lim et­ti. E­ve gel­dik­le­rin­de e­şi­nin u­ya­rı­sıy­la ço­cu­ğu­nun ol­ma­dı­ğı­nı fark e­den ba­ba, “Po­li­se ve o­to­büs şo­fö­rü­ne du­ru­mu bil­dir­dim. Şim­di ço­cu­ğu­ma ka­vuş­tum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT