BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gi­liz te­le­viz­yo­nun­da ­sa­ni­ye sa­ni­ye ö­ta­na­zi

İn­gi­liz te­le­viz­yo­nun­da ­sa­ni­ye sa­ni­ye ö­ta­na­zi

Ni­san 2006’da “mo­tor nö­ron has­ta­lı­ğı” teş­hi­si ko­nu­lan ve yatağa bağımlı hale gelen A­me­ri­ka­lı e­mek­li ü­ni­ver­si­te öğ­re­tim gö­rev­li­si­nin ö­ta­na­zi an­la­rı; sa­ni­ye sa­ni­ye ka­me­ra­la­ra kay­de­dil­diYakalandığı amansız hastalık sonucu yatağa bağımlı hale gelen Craig Ewert, ötanazinin yasal sayıldığı İsviçre’de hayatına son verdi. Ame­ri­ka­lı öğ­re­tim gö­rev­li­si Cra­ig Ewert (59), ya­ka­lan­dı­ğı kor­kunç has­ta­lı­ğın ar­dın­dan 5 ay son­ra ya­ta­ğa bağ­lı ha­le gel­di. Ken­di ken­di­ne ne­fes al­mak­ta bi­le zor­la­nan Ewert, 37 yıl­lık eşi­ne kı­sa bir sü­re ön­ce öta­na­zi ka­ra­rı­nı açık­la­dı. Ölüm­cül nö­ron has­ta­sı olan Cra­ig, öta­na­zi­nin ya­sal sa­yıl­dı­ğı İs­viç­re­’ye gi­dip 6 bin do­lar kar­şı­lı­ğın­da “ö­lüm an­laş­ma­sı­” yap­tı. İs­viç­re­li şir­ket ta­ra­fın­dan “ölüm anı­” için kul­la­nı­lan da­ire­ye yer­leş­ti­ri­len Cra­ig Ewer­t’­in son dakikaları sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­dil­di. Sa­kin­leş­ti­ri­ci kok­tey­li­ni Cra­ig Ewer­t’­a su­nan şir­ket gö­rev­li­si “Bu bar­dak­ta­ki ka­rı­şı­mı içer­se­niz öle­cek­si­ni­z” di­ye­rek son de­fa uya­rı­da bu­lun­du. Cra­ig eşi­ne ba­ka­rak öl­dü­rü­cü ka­rı­şı­mı iç­ti ve bir da­ha uyan­ma­ya­ca­ğı de­rin uy­ku­ya dal­dı. 45 da­ki­ka son­ra kli­nik ölü­mü ka­yıt­la­ra geç­ti. Cra­ig Ewer­t’­in ölü­me gi­den yol­cu­lu­ğu­nun te­le­viz­yon­lar­da ya­yın­lan­ma­sı ise bü­tün dün­ya­da ye­ni bir tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. Görevli, Craig Ewert ile son defa görüştükten sonra ölümcül ilacını içirdi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT