BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TE­SA­DÜF !

TE­SA­DÜF !

Em­re ile Ka­zım‘ın Sa­man­dı­ra’da ka­lış­la­rı ku­lü­bün res­mi si­te­sin­den açık­lan­dı­ğı gi­bi sa­kat­lık­tan mıy­dı, yok­sa Ara­go­nes‘in Ki­ev aya­zın­da ifa­de et­ti­ği üze­re “Be­lir­siz” bir ek­sik­lik miy­di?Em­re ile Ka­zım‘ın Sa­man­dı­ra’da ka­lış­la­rı ku­lü­bün res­mi si­te­sin­den açık­lan­dı­ğı gi­bi sa­kat­lık­tan mıy­dı, yok­sa Ara­go­nes‘in Ki­ev aya­zın­da ifa­de et­ti­ği üze­re “Be­lir­siz” bir ek­sik­lik miy­di? Ki­ev’de­ki oyu­na so­ğuk ga­li­bi­yet şar­tı bir ke­na­ra, en çok bu so­ru­ya ce­vap dü­şü­ne­rek ha­zır­lan­dım. Öy­le ya, ku­lü­bün res­mi si­te­siy­le fut­bo­lun tek pat­ro­nu çe­liş­ki­ler yu­ma­ğı oluş­tur­muş­lar­dı. Maç ak­şa­mın­da sa­ha­ya ge­lin­ce ma­li­ye­ti kaç pa­ra bil­mi­yo­rum ama, bi­zim lig­de onun­cu bi­le zor ola­cak tam bir üçün­cü sı­nıf oyun­cu­lar top­lu­lu­ğu var­dı Fe­ner­bah­çe’nin kar­şı­sın­da. Fe­ner­bah­çe ise olum­suz ha­va şart­la­rı ile ma­çın sa­de­ce tek so­nu­cu­nun ken­di­si­ne ya­ra­ya­bil­di­ği bir or­tam­da, Alex‘le on ki­şi oy­na­ma­nın pe­şin mah­ku­mi­ye­ti­ni ya­şa­ya­cak­tı. Bu Ara­go­nes‘e ya­kış­ma­yan tes­li­mi­yet 65. da­ki­ka­da so­na erer­ken, çok eleş­tir­di­ği­miz Jo­si­co ve Mal­do­na­do‘ya rağ­men Fe­ner­bah­çe’nin da­ha kon­trol­lü oy­na­dı­ğı­nı, to­pa da­ha ra­hat ve da­ha faz­la sa­hip ol­du­ğu­nu göz­le­dik. Hat­ta genç Ki­ev ka­le­ci­si­nin çı­kış za­man­la­ma­la­rı ol­ma­sa bu fu­ka­ra maç da­ha faz­la po­zis­yon­la bi­raz ken­di­ne ge­le­bi­lir­di. Fe­ner­bah­çe, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden çok­tan çık­mış­lı­ğın ya­nı­na UE­FA Ku­pa­sı’nın da dı­şın­da ka­la­rak sa­yın Aziz Yıl­dı­rım‘a şu so­ru­nun so­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de sa­ha­ya bı­ra­kı­yor­du: “Ge­çen yıl­ki çey­rek fi­nal TE­SA­DÜF müy­dü?” *** Sel­çuk‘un oyun­dan çı­kı­şıy­la öne doğ­ru oy­na­ma­nın yü­kü sa­de­ce Gök­han‘ın omuz­la­rı­na ka­lır­ken, önem­li bir Fe­ner­bah­çe so­ru­su da­ha ma­çın def­te­ri­ne ya­zı­lı­yor­du; “Vol­kan Ba­ba­can, Vol­kan De­mi­rel’den da­ha kö­tü bir ka­le­ci mi?” So­ğuk ha­va, ha­fif buz­lu ze­min, fut­bol fu­ka­ra­lı­ğın­da bu ka­bi­li­yet­siz oyun­cu­lar top­lu­lu­ğu Di­na­mo Ki­ev’e af ve­si­le­si olur da, son za­man­la­rın en iyi ta­kı­mı­nı yap­tık di­yen ve bu­nu 100 mil­yon eu­ro­ya mal eden sa­yın Aziz Yıl­dı­rım‘a özür di­le­me hak­kı ve­rir mi? So­nuç­ta ha­yal­ler Ki­ev buz­ha­ne­si­ne ko­nur­ken, Fe­ner­bah­çe li­ge ve ken­di ku­pa­sı­na mut­la­ka bir Ara­go­nes oto­ri­te­si ve cid­di­ye­tiy­le dön­mek zo­run­da ka­la­ca­ğı­nı­nın ge­rek­li­li­ği­ni de an­la­dı mı aca­ba?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT