BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hz. İsa ara­lık­ta de­ğil ha­zi­ran­da doğ­du id­di­ası!

Hz. İsa ara­lık­ta de­ğil ha­zi­ran­da doğ­du id­di­ası!

Avus­tral­ya­lı bir gök bi­lim­ci Hz. İsa’­nın do­ğu­mu­nu müj­de­le­di­ği­ne ina­nı­lan yıl­dı­zın ara­lık de­ğil, ha­zi­ran­da or­ta­ya çık­tı­ğı­nı, do­la­yı­sıy­la Hz. İsa’­nın 25 Ara­lık de­ğil, 17 Ha­zi­ran­da doğ­du­ğu­nu ile­ri sür­dü.Avus­tral­ya­lı bir gök bi­lim­ci Hz. İsa’­nın do­ğu­mu­nu müj­de­le­di­ği­ne ina­nı­lan yıl­dı­zın ara­lık de­ğil, ha­zi­ran­da or­ta­ya çık­tı­ğı­nı, do­la­yı­sıy­la Hz. İsa’­nın 25 Ara­lık de­ğil, 17 Ha­zi­ran­da doğ­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. The Ti­mes Ga­ze­te­si’nin ha­be­ri­ne gö­re, Avus­tral­ya’nın Port Mac­qu­ari­e Göz­le­me­vi­’n­den emek­li öğ­re­tim üye­si Da­ve Re­ne­ke, bil­gi­sa­yar ya­zı­lım­la­rı sa­ye­sin­de 2 bin yıl ön­ce Bey­tül­la­him üze­rin­de­ki gök­yü­zü­nün ge­ce ha­ri­ta­sı­nı çı­kar­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Reneke, araş­tır­ma­la­rı­nın Hz. İsa’­nın do­ğu­mu­nun 25 Ara­lık de­ğil, 17 Ha­zi­ran ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du­ğu­nu öne sürdü.
Kapat
KAPAT