BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bazı gençlerden Ergenekon davası sanıklarına ziyaret

Bazı gençlerden Ergenekon davası sanıklarına ziyaret

Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği (TGB) ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı üye­si bir grup, “Er­ge­ne­ko­n” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da tu­tuk­lan­dık­tan son­ra sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le tah­li­ye edi­len emek­li Or­ge­ne­ral Şe­ner Eruy­gur’­u zi­ya­ret et­mek ama­cıy­la te­da­vi gör­dü­ğü Hay­dar­pa­şa GA­TA­’ya git­ti.Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği (TGB) ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı üye­si bir grup, “Er­ge­ne­ko­n” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da tu­tuk­lan­dık­tan son­ra sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le tah­li­ye edi­len emek­li Or­ge­ne­ral Şe­ner Eruy­gur’­u zi­ya­ret et­mek ama­cıy­la te­da­vi gör­dü­ğü Hay­dar­pa­şa GA­TA­’ya git­ti. An­cak te­da­vi­si sür­dü­ğü için Eruy­gur ile gö­rü­şe­me­yen grup da­ha son­ra “Er­ge­ne­ko­n” da­va­sı­nın tu­tuk­lu sa­nı­ğı iken sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le tah­li­ye edi­len İP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fe­rit İl­se­ve­r’­in Ka­dı­köy’deki evi­ne gidip, İlsever ve ailesiyle bayramlaştı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT