BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başkonsolosluğa boyalı saldırı

Başkonsolosluğa boyalı saldırı

Be­yoğ­lu’n­da bu­lu­nan Yu­na­nis­tan Baş­kon­so­los­lu­ğu’na yak­la­şık 15 ki­şi­lik mas­ke­li bir g­rup ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du.Be­yoğ­lu’n­da bu­lu­nan Yu­na­nis­tan Baş­kon­so­los­lu­ğu’na yak­la­şık 15 ki­şi­lik mas­ke­li bir g­rup ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du. İ­çe­ri­sin­de kır­mı­zı renk­te bo­ya­la­rın bu­lun­du­ğu şi­şe­le­ri kon­so­los­luk bi­na­sı­na a­tan şa­hıs­lar, kon­so­los­lu­ğa a­it bir a­ra­cı da tah­rip e­de­rek kaç­tı. Po­lis çev­re­de­ki gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nı in­ce­le­me­ye a­lır­ken, sal­dır­gan­la­rı ya­ka­la­mak i­çin ça­lış­ma baş­lat­tı.
Kapat
KAPAT