BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahh, ne­re­de o es­ki bay­ram­lar?

Ahh, ne­re­de o es­ki bay­ram­lar?

Bay­ram­lar bu­ra­da mî­rim, bay­ram ço­cuk­la­rı ne­re­de! (-Bay­ram­lar da­ha sık mı ge­li­yor ne? Ge­zin­mek­ten diz­le­rim ağ­rı­dı. İki bay­ram ara­sı ba­ca­ğı­mı uza­ta­cak va­kit bi­le ol­mu­yor!Bay­ram­lar bu­ra­da mî­rim, bay­ram ço­cuk­la­rı ne­re­de! (-Bay­ram­lar da­ha sık mı ge­li­yor ne? Ge­zin­mek­ten diz­le­rim ağ­rı­dı. İki bay­ram ara­sı ba­ca­ğı­mı uza­ta­cak va­kit bi­le ol­mu­yor! -Ya, hak­lı­sın. Bay­ram­laş­mak için aya­ğa kalk­mak­tan be­nim de be­lim tut­mu­yor!..) Es­ki bay­ram­la­rı mı, yok­sa es­ki bay­ram­lar­da­ki “biz”i mi arı­yo­ruz bu söz­le? * Her­kes al­dı­ğı­nı ha­tır­lar, onun se­vin­ci­ni. Bir pan­to­lo­nu na­sıl kir­let­ti­ği­ni, es­kit­ti­ği­ni ha­tır­lar mı in­san? Her­kes al­dı­ğı­nın se­vin­ci­ni ha­tır­lar; bir to­ka bi­le ol­sa... Ne yok­sa sen­de, onun sa­na ve­ril­di­ği gün bay­ram­dır asıl... Ne yok­sa sen­de!.. Ne­ye ih­ti­ya­cın var­sa odur mu­ra­dın, sen asıl onu is­ter­sin ih­sân sa­hi­bin­den... Bay­ram ise; onu ele ge­çir­di­ğin gün­dür! Ahh ah, ne­re­de o ge­le­cek bay­ram­lar? * Ci­ci el­bi­se­ler yas­tı­ğın, gı­cır­da­yan ayak­ka­bı­lar ya­ta­ğın ke­na­rın­da... Mut­fak­ta­ki ko­ca ten­ce­re­ler­de sar­ma­lar, dol­ma­lar... Tep­si tep­si bak­la­va­lar... Oğ­lan­la­rın saç­la­rın­da ıs­la­tıl­mış ta­ra­ğın yol­la­rı, kız­lar­da ko­la­lı kur­de­le­ler. En baş­ta du­ran de­de­nin sa­ka­lın­da ve evin en kü­çük ço­cu­ğu­nun tam te­pe­sin­de “ha­cı ko­ku­su”... Ni­ne­ler, ba­ba­lar, an­ne­ler, ab­la­lar­la bir­lik­te sı­ra­ya gi­rip el öp­me; kız­la­ra pem­be, er­kek­le­re ma­vi men­dil­ler ve bun­la­rın için­de­ki sür­priz­ler... Mi­sa­fir ta­şan ev­ler­de­ki ya­ban­cı ço­cuk­la­rın ca­zip kı­ya­fet­le­ri... Kos­ko­ca­man bir sof­ra­da ye­nen ye­mek ve de­de­le­rin o şa­ha­ne, o da­ya­nıl­maz, o unu­tul­maz, o her öv­gü­ye la­yık kı­tır­lı ve uya­rı­cı se­si: “İliş­me­yin ço­cu­ğa!..” Aa­ah ah, ne­re­de o es­ki bay­ram­lar... :) * Şu iki so­ru ise iki ay­rı ki­lo­met­re ta­şı­dır ki; gö­nül ya­şı ke­mâ­li gö­ren­ler an­lar: “Bay­ram gru­bun­da­ki her­kes ha­yat­ta mı?..” Ve “Bay­ram gru­bun­dan ha­yat­ta ka­lan var mı?..” Ne­re­de mi o bay­ram­lar?.. İn­şal­lah ha­yır hâ­nen­de, in­şal­lah se­vap hâ­nen­de... İn­şal­lah, asıl bay­ram­lar uf­kun ar­dın­da!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT