BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tra­fik çi­le­si va­tan­da­şın psi­ko­lo­ji­si­ni de bo­zu­yor

Tra­fik çi­le­si va­tan­da­şın psi­ko­lo­ji­si­ni de bo­zu­yor

Tra­fik ol­gu­su, fa­kir-zen­gin her ke­si­min kan­gren ol­muş or­tak prob­le­mi­dir. Ka­za­lar­la, mad­di ka­yıp­la­rın ya­nın­da can kay­bı­nın da çok ol­ma­sı bu prob­le­mi çöz­me­yi da­ha da acil ha­le ge­tir­mek­te­dir. Ke­sin­lik­le çö­züm var­dır ve çö­züm bu­la­cak si­ya­si kad­ro­lar halk nez­din­de se­me­re­si­ni gö­re­cek­tir.Tra­fik ol­gu­su, fa­kir-zen­gin her ke­si­min kan­gren ol­muş or­tak prob­le­mi­dir. Ka­za­lar­la, mad­di ka­yıp­la­rın ya­nın­da can kay­bı­nın da çok ol­ma­sı bu prob­le­mi çöz­me­yi da­ha da acil ha­le ge­tir­mek­te­dir. Ke­sin­lik­le çö­züm var­dır ve çö­züm bu­la­cak si­ya­si kad­ro­lar halk nez­din­de se­me­re­si­ni gö­re­cek­tir. Şe­hir içi ve şe­hir­ler ara­sı tra­fik çi­le­sin­den müş­te­ki ol­ma­yan tek va­tan­daş bu­lun­ma­mak­ta­dır. Her gün ye­ni araç­la­rın tra­fi­ğe çık­ma­sı, al­kol, uy­ku­suz­luk, dik­kat­siz­lik ve ku­ral­la­ra uy­ma­ma gi­bi se­bep­ler­le olu­şan üzün­tü­lü va­ka­lar gün­den gü­ne art­mak­ta­dır. Yet­ki­li­le­rin bu ka­na­yan ya­ra­ya ne za­man neş­ter vu­ra­cak­la­rı­nı he­pi­miz me­rak et­mek­te­yiz. Ya­kın za­man­da, Üm­ra­ni­ye-Li­ba­di­ye gü­zer­ga­hın­dan Göz­te­pe Kav­şa­ğı­na doğ­ru eşim­le gi­der­ken, ka­za ge­çir­miş genç bir ba­ya­nın yer­de kıv­ran­ma­sı­na şa­hit ol­duk. Ge­ci­ken am­bu­lans ve ar­tan fe­ve­ran­lar se­be­biy­le de­rin üzün­tü­le­re gark ol­duk. Tra­fik tı­kan­dı­ğı için için­de bu­lun­du­ğu­muz tak­si bir müd­det bek­le­di, ile­ri­de yi­ne ka­za ol­muş, ora­da da bek­le­dik... Ben­zer va­ka­lar ve man­za­ra­lar biz­ler için sı­ra­dan­laş­tı. Be­le­di­ye­le­rin ray­lı sis­te­me yö­nel­me­le­ri, top­lu ta­şı­ma­ya önem ver­me­le­ri gü­zel ge­liş­me­ler. Ama bu çi­le da­ha ne ka­dar de­vam ede­cek? Bu prob­lem­le­ri çöz­mek si­ya­si ik­ti­dar­la­rın gö­re­vi­dir. Yet­ki­li­ler bu­nun için da­ha çok ka­fa yor­ma­lı, bü­tün se­çe­nek­le­ri ma­sa­ya ya­tır­ma­lı­lar. Bir va­tan­daş ola­rak ben de ba­zı öne­ri­ler­de bu­lun­mak is­ti­yo­rum, uma­rım çö­züm için kat­kı olur: 1. Ge­çi­ci sü­re­ler dı­şın­da her pla­ka ken­di ilin­de tra­fi­ğe çık­ma­lı. Bü­yük şe­hir­ler­de tek ve çift pla­ka­lı araç­lar ay­rı gün­ler­de tra­fi­ğe çık­ma­lı. 2. Ye­ni pla­ka, akar­ya­kıt sar­fi­ya­tı için cay­dı­rı­cı ted­bir­ler alın­ma­lı, ge­re­kir­se mo­tor­lu araç­la­rın ver­gi­le­ri art­tı­rıl­ma­lı­dır. 3. Yer­le­şim yer­le­rin­de ve şe­hir­ler ara­sı ula­şım­da top­lu ta­şı­ma araç­la­rı dev­re­ye kon­ma­lı, ray­lı sis­tem­ler ve de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğı hız­la ço­ğal­tıl­ma­lı­dır. Ray­lı sis­tem için ge­re­kir­se Arap ser­ma­ye­si dev­re­ye so­kul­ma­lı­dır. 4. Tra­fik de­net­le­me­le­ri 24 sa­at ara­lık­sız ya­pıl­ma­lı ve ba­zı ce­za­lar da­ha çok cay­dı­rı­cı ol­ma­lı. Baş­ka ted­bir­ler de ila­ve edi­le­bi­lir, ama yet­ki­li­ler el­le­ri­ni ça­buk tut­ma­lı­dır... Nec­det Ak­man >> Sözleşmeliler kadro ve tayin hakkı bekliyor 4/B’li Söz­leş­me­li Per­so­ne­le kad­ro ve­rin. Ta­yin hak­kı­mız ne­den yok? Ta­yin hak­kı­mı­zın ol­ma­ma­sı, ai­le­miz­den eşi­miz­den hat­ta ço­cuk­la­rı­mız­dan ay­rı ol­ma­mı­za se­bep olu­yor. Ar­tık ye­ter di­yo­ruz! Ta­yin hak­kı­mı­zı is­ti­yo­ruz. Bi­zim­le bir­lik­te işe baş­la­yan ve ay­nı gö­re­vi sür­dü­ren, hat­ta kı­dem ve mev­ki­ce biz­ler­den da­ha dü­şük me­mur­lar bi­le is­te­di­ği za­man yer de­ğiş­ti­re­bi­li­yor­ken, biz ne­den mah­kum edi­li­yo­ruz? Gö­rev­de yük­se­le­mi­yo­ruz se­be­bi ne­dir? Ca­nı­mı­zı di­şi­mi­ze ta­ka­rak, 657’ye ta­bi kad­ro­lu sta­tü­sün­de­ki ar­ka­daş­lar ile ay­nı gö­re­vi ic­ra et­me­mi­ze rağ­men, on­la­ra ba­şa­rı ola­rak gö­rev­de yük­sel­me ve­ri­yor­su­nuz da; 4/b’li Söz­leş­me­li Per­so­ne­le ne ve­ri­yor­su­nuz? Öz­lük hak­kı­mız ne­den yok? Ana­ya­sa­nın eşit­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı olan bir di­ğer ko­nu da, öz­lük hak­la­rı­mız. Yo­la, ölü­me, do­ğu­ma git­me­ler­de ne­den 657. Mad­de­nin kad­ro­lu­su ve 657. Mad­de­nin üvey ev­la­dı 4/b ay­rı­mı ya­pı­yor­su­nuz? Kad­ro­lu­lar bu ül­ke­nin ev­la­dı da, biz de­ğil mi­yiz? Bu ada­let­siz­lik ve ay­rım­cı­lı­ğın der­hal or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nı ta­lep edi­yo­ruz Ar­tık biz de kad­ro is­ti­yo­ruz! Bu ül­ke­de ay­nı ka­nun­la­rın mad­de­le­ri ara­sın­da eşit­siz­lik ve ay­rım ol­du­ğu sü­re­ce, de­mok­ra­tik bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz di­ye­me­yiz! İda­re­ci­nin key­fi­ne, si­ya­set­çi­nin eli­ne kal­mak is­te­mi­yo­ruz? Bi­zi in­san ye­ri­ne koy­ma­yan, li­se me­zu­nu Mü­dür Ve­kil­le­ri­nin elin­de fab­ri­ka iş­çi­si gi­bi ça­lış­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz üni­ver­si­te­li­ler, ço­ğu söz­leş­me­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı gi­bi; çay­cı­lık, mü­dür oda­la­rı­na ser­vis, si­cil no­tu­mu­zu yük­sek tut­mak için mü­dür­le­rin omuz­la­rı­na ma­saj yap­mak için oku­ma­dık.! Si­tem edi­yo­ruz, An­ka­ra’dan de­ğil, hal­kın içi­ne gi­re­rek hal­kı yö­ne­tin! Di­ya­net’te ça­lı­şan bir grup söz­leş­me­li >> İş­siz genç­le­re ne­dir bu yap­tı­ğı­nız? So­kak­ta boş ge­zen genç­le­re so­ru­yo­rum, “efen­dim ben öğ­ret­men ye­tiş­ti­ren fa­kül­te­yi bi­tir­dim, Ka­mu Per­so­ne­li Seç­me Sı­na­vı­nı ka­za­na­ma­dım. Ata­mam ya­pıl­mı­yor” ce­va­bı­nı alı­yo­rum. Bir baş­ka­sı­na so­ru­yo­rum, “Efen­dim ben sağ­lık oku­lu­nu bi­tir­dim, KPSS’den ye­ter­li pu­an ala­ma­dım, boş­ta kal­dım. Her se­ne im­ti­ha­na gi­ri­yo­rum, ye­ni me­zun­lar da­ha yük­sek pu­an alı­yor, bi­zim bil­gi­ler bi­raz es­ki­di, ye­ter­li pua­nı ala­mı­yo­ruz” ce­va­bı­nı alı­yo­rum. Gör­dü­ğüm her iş­siz genç­ten bu­na ben­zer ce­vap­lar alı­yo­rum. Bu du­rum­da bir ters­lik yok mu? Bun­la­rı me­zun eden okul­la­ra, ve­ri­len dip­lo­ma­la­ra gü­ven­mi­yor mu­su­nuz? Bun­la­rın bir hük­mü yok mu? Yıl­lar­ca oku­duk­la­rı okul­la­rın ver­di­ği bel­ge­ler ge­çer­siz de, si­zin bir­kaç sa­at için­de yap­tı­ğı­nız im­ti­han mı be­lir­le­yi­ci? Genç­le­ri­mi­ze bu ezi­ye­ti yap­ma­yın. İş ver­mi­yor­su­nuz ba­ri oya­la­ma­yın, onur­la­rıy­la oy­na­ma­yın... Ah­met Dum­lu-ER­ZİN­CAN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT