BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­san hak­la­rı ih­lal­le­ri

İn­san hak­la­rı ih­lal­le­ri

10 Ara­lık Çar­şam­ba gü­nü İn­san Hak­la­rı Gü­nü’ydü. İn­san Hak­la­rı Be­yan­na­me­si’nin 60’ın­cı yıl dö­nü­mü...10 Ara­lık Çar­şam­ba gü­nü İn­san Hak­la­rı Gü­nü’ydü. İn­san Hak­la­rı Be­yan­na­me­si’nin 60’ın­cı yıl dö­nü­mü... Bu ve­si­le ile ül­ke ola­rak in­san hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da han­gi nok­ta­da ol­du­ğu­mu­zu dü­şün­me­den ede­mi­yor in­san. İn­ce­le­di­ği­niz­de, Tür­ki­ye’nin 2002-2006 yıl­la­rı ara­sın­da in­san hak­la­rı ko­nu­sun­da al­kış­la­na­cak bir me­sa­fe ka­tet­ti­ği­ni gö­rü­yor­su­nuz. AK Par­ti ik­ti­da­rı bu alan­da önem­li iş­ler yap­mış. Bu­nu ulus­la­ra­ra­sı der­nek ve ku­ru­luş­la­rın ya­yın­la­dı­ğı yıl­lık in­san hak­la­rı ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me ra­por­la­rın­da da gör­mek müm­kün. Ta­bi­i ki bu olum­lu ge­liş­me­de iki fak­tö­rün çok önem­li kat­kı­sı var. Bi­rin­ci fak­tör, Baş­ba­kan Er­do­ğan baş­ta ol­mak üze­re AK Par­ti’yi ku­ran kad­ro­nun si­ya­sî ömür­le­ri bo­yun­ca biz­zat in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri­ne ma­ruz kal­ma­la­rı, bu alan­da cid­di mağ­du­ri­yet­ler ya­şa­mış ol­ma­la­rı. İkin­ci fak­tör de bu sü­reç­te AB re­form­la­rı ko­nu­sun­da hü­kü­me­tin ka­tet­ti­ği me­sa­fe. AB ile mü­za­ke­re­le­rin olum­lu bir sü­reç­te iler­le­ye­bil­me­si­nin ön şar­tı in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı, bi­rey­sel hak ve öz­gür­lük alan­la­rı­nın ge­niş­le­til­me­si­dir. “İş­ken­ce­ye sı­fır to­le­rans” id­di­asın­da bu­lu­nan ve Tür­ki­ye’yi en kı­sa sü­re­de AB’ye tam üye yap­ma­ya ça­lı­şan bir kad­ro­dan bu alan­da sa­mi­mi ça­lış­ma­lar bek­le­mek en do­ğal hak­kı­mız­dır. An­cak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­re­ci­nin baş­la­dı­ğı 2007 yı­lı or­ta­la­rın­dan bu ya­na in­san hak­la­rı ko­nu­sun­da­ki 4-5 yıl de­vam eden po­zi­tif ge­liş­me­le­rin olum­suz bir se­yir iz­le­me­ye baş­la­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­re­cin­de cum­hu­ri­yet mi­ting­le­ri ile top­lu­mun ku­tup­laş­tı­rıl­ma­sı, Tür­ki­ye’de bir dar­be or­ta­mı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­na yö­ne­lik Da­nış­tay sal­dı­rı­sı, Dink ci­na­ye­ti, Trab­zon ve Ma­lat­ya’da­ki ci­na­yet­ler ve 27 Ni­san muh­tı­ra­sı, 367 ka­ra­rı ile si­ya­set ala­nı­na ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler, mev­cut re­form­la­ra ve ya­sa­la­ra rağ­men yar­gı­nın al­dı­ğı ba­zı ka­rar­lar, in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri­ni ar­tır­dı. Te­rör ör­güt­le­ri­nin bu ka­rı­şık or­tam­dan is­ti­fa­de ede­rek sis­tem­li bir şe­kil­de ger­gin­li­ği art­tır­ma ça­ba­la­rı işin tu­zu-bi­be­ri ol­du. İyi eği­til­me­miş, tec­rü­be­siz ve ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­le­ri he­nüz haz­met­me­miş ba­zı gü­ven­lik bi­rim­le­ri özel­lik­le son 1.5 yıl­dır Tür­ki­ye’nin in­san hak­la­rı ko­nu­sun­da­ki si­ci­li­ni bo­za­cak ba­zı fi­il­le­rin için­de ol­du­lar. Ma­ale­sef yar­gı or­ga­nı da bu fi­il­le­re bu­laş­mış olan­la­rı ayık­la­yıp ce­za­lan­dır­ma be­ce­ri­si­ni gös­te­re­me­di. “İş­ken­ce­ye sı­fır to­le­rans” id­di­asın­da sa­mi­mi ol­du­ğu­na inan­dı­ğım hü­kü­met, yıl­lar­ca emek ve­re­rek oluş­tur­du­ğu olum­lu ima­jın bo­zul­ma­sı­na as­la mü­sa­ma­ha gös­ter­me­me­li­dir. İh­lal­le­re yol açan kim olur­sa ol­sun yar­gı önü­ne çı­ka­rıl­ma­lı, ida­ri en­gel­le­me­le­re izin ve­ril­me­me­li­dir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT