BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tuzla’daki kavgaya 6 gözaltı

Tuzla’daki kavgaya 6 gözaltı

Tuz­la’da ön­ce­ki ge­ce 2 g­rup a­ra­sın­da ya­şa­nan si­lah­lı kav­ga­da Ser­kan Duy­maz, Ci­han Can ve Ah­met Der­man’ın öl­dü­rül­me­si, 3 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sıy­la il­gi­li baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma sü­rü­yor.Tuz­la’da ön­ce­ki ge­ce 2 g­rup a­ra­sın­da ya­şa­nan si­lah­lı kav­ga­da Ser­kan Duy­maz, Ci­han Can ve Ah­met Der­man’ın öl­dü­rül­me­si, 3 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sıy­la il­gi­li baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma sü­rü­yor. Po­lis e­kip­le­ri, o­lay­da ya­ra­la­nan U­ğur C, Öz­kan Y. ve Ha­san A’nın da a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 6 ki­şi­yi so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na al­dı. Ya­ra­lı­lar­dan bi­ri­nin has­ta­ne­de­ki te­da­vi­si­nin sür­dü­ğü be­lir­til­di. Ta­raf­lar a­ra­sın­da da­ha ön­ce­den kız me­se­le­si yü­zün­den ya­şa­nan bı­çak­lı bir kav­ga do­la­yı­sıy­la hu­su­met bu­lun­du­ğu an­la­şıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT