BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BÖYLE Mİ OLACAKTI?

BÖYLE Mİ OLACAKTI?

Çok de­ğil 1 se­ne ön­ce bu­gün F.Bah­çe Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de g­rup­tan çık­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor­du. Bu bay­ram­da i­se sa­rı-­la­ci­vert­li ca­mi­a­da hü­zün var­dı...Çok de­ğil 1 se­ne ön­ce bu­gün F.Bah­çe Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de g­rup­tan çık­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor­du. Bu bay­ram­da i­se sa­rı-­la­ci­vert­li ca­mi­a­da hü­zün var­dı... GÜL­ME­Yİ UNUT­TU­LAR F. Bah­çe’de Av­ru­pa’dan elen­me­nin şo­ku ya­şa­nı­yor. Se­zo­na kö­tü baş­la­yan, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde grup­tan çık­ma şan­sı­nı er­ken yi­ti­ren sa­rı-la­ci­vert­li­ler, son da­ki­ka­da ge­len UE­FA umu­du­na sa­rıl­mış­tı, an­cak Ki­ev’den bek­le­nen çık­ma­yın­ca bay­ram se­vin­ci hüz­ne dö­nüş­tü. F.Bah­çe ca­mi­ası­nın ge­le­nek­sel bay­ram­laş­ma­sın­da Av­ru­pa’ya er­ken ve­da­nın hüz­nü ha­kim­di. Son yıl­lar­da­ki­nin ak­si­ne dün ku­lüp bi­na­sın­da­ki bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne üye­ler faz­la il­gi gös­ter­me­di, ko­nuş­ma­lar­da­ki bu­ruk­luk ca­mi­anın mo­ral bo­zuk­lu­ğu­nu yan­sıt­tı. Bu se­zon gül­me­yi ade­ta unu­tan Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım kur­may­la­rıy­la bir ma­sa­da soh­bet edip dert­le­şir­ken Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yük­sel Gü­nay ya­şa­nan acı­ya ter­cü­man ol­du. “HE­DEF LİG VE KU­PA” F.Bah­çe ca­mi­ası­na ha­yır­lı bay­ram­lar di­le­yen Yük­sel Gü­nay, Di­na­mo ma­çıy­la il­gi­li ola­rak, “Ta­bi­i üzün­tü­lü­yüz ama spor­da 3 ne­ti­ce var. Ra­ki­bi bu­ra­da ye­ne­me­dik, ora­da da ol­ma­dı. Bay­ram­laş­ma­da bu­ruk­luk var. Üzül­me­mek müm­kün mü ama ne ya­pa­lım. İle­ri­ye ba­kı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ca­mi­a bay­ram­da hüz­nü ya­şar­ken göz­ler üzün­tü­sü yü­zü­ne yan­sı­yan Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’day­dı. “UE­FA Ku­pa­sı’na ka­lır­sak ge­rek­li tak­vi­ye­le­ri ya­pa­ca­ğız” açık­la­ma­sıy­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ken Yıl­dı­rım’ın, kur­may­la­rıy­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­de “Dev­re ara­sın­da ne olur­sa ol­sun trans­fer şart. Av­ru­pa’dan bek­le­me­di­ği­miz bir şe­kil­de elen­dik. Lig­de ve ku­pa­da mut­lu so­na ula­şa­rak ta­raf­ta­rı­mı­zın gön­lü­nü al­ma­lı­yız” de­di­ği öğ­re­nil­di. KE­SE­NİN AĞ­ZI AÇI­LI­YOR Ge­niş bir lis­te­ da­hi­lin­de tak­vi­ye ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren yö­ne­ti­min haf­ta için­de Ara­go­nes ile bir top­lan­tı ya­pa­ca­ğı öğ­re­ni­lir­ken, Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın ara trans­fer için 50 mil­yon eu­ro­luk büt­çe­ ar­tır­ma­ya ha­zır ol­du­ğu da ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. Yıl­dı­rım’ın, “Hiç­bir meb­lağ pres­ti­ji­miz­den önem­li de­ğil. Kay­be­di­len ba­şa­rı­la­rı tek­rar ya­ka­la­mak için şam­pi­yon ol­ma­mız şart. Bu yol­da pa­ra har­ca­ma­mız ge­re­ki­yor­sa ke­se­nin ağ­zı­nı aça­rız. Ye­ter ki he­def­le­ri­mi­ze ula­şa­lım” de­di­ği öğ­re­nil­di. F.Bah­çe’nin ön­ce­lik­li trans­fer he­def­le­ri ara­sın­da Meh­met Yıl­dız, Mu­sa Ay­dın, Özer Hur­ma­cı ve ka­le­ci­ler Ha­sa­giç ile Pet­ko­viç bu­lu­nu­yor. > M. Emin ULUÇ A­CI TAB­LO YÜZ­LE­RE YAN­SI­DI F.Bah­çe’de Av­ru­pa def­te­ri­ni ka­pat­ma­nın şo­ku ya­şan­ma­ya de­vam e­di­yor. Ki­ev’den çı­kan a­cı tab­lo dün­kü bay­ram­laş­ma­ya ka­dar yan­sı­dı. Yüz­ler­den dü­şen bin par­çay­dı. A­ziz Yıl­dı­rım, İs­pan­yol tek­nik a­dam Lu­is A­ra­go­nes’in ar­ka­sın­da dur­ma­ya de­vam e­de­cek­le­ri­ni yi­ne­le­di. Dehşet devam ediyor Mil­li ka­le­ci Volkan Demirel, i­na­nıl­maz ha­ta­la­rı­na bir ye­ni­si­ni de Ukrayna’da ek­le­di NE İLK NE DE SON F.Bah­çe, Di­na­mo’ya ye­ni­lip Av­ru­pa’ya hav­lu atar­ken, ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel ye­di­ği gol­de­ki ina­nıl­maz ha­ta­sıy­la ge­ce­ye dam­ga­sı­nı vur­muş­tu. An­cak mil­li ka­le­ci­nin her­ke­si şo­ke eden bu ga­fı ne ilk ne de son. Bu ha­ta­lar Vol­kan için ade­ta bir ge­le­nek. 2004 ya­zın­da­ki ha­zır­lık kam­pın­da ye­di­ği gol­le­rin ar­dın­dan dö­ne­min tek­nik di­rek­tö­rü Da­um’un “Ka­le­ci­den en­di­şe de­ğil deh­şet du­yu­yo­rum” söz­le­ri sarf et­me­si­ne ne­den olan Vol­kan’ın çıl­dır­tan ha­ta­la­rı için Zi­co da “Bu ne ilk ne son ola­cak” yo­ru­mu­nu yap­mış­tı. TEK­RAR VE TEK­RAR F.Bah­çe’nin Al­man­ya kam­pın­da baş­la­yan ha­ta­lar zin­ci­ri­ne ilk hal­ka 26 Ocak 2007’de ek­len­miş; Vol­kan, Er­ci­yes ile ya­pı­lan lig ma­çın­da bo­şa çık­mış ve go­le vi­ze ver­miş­ti. Zi­co’nun ta­ri­he ge­çe­cek “Bu ha­ta ne ilk ne de son ola­cak” açık­la­ma­sı bu ma­çın so­nun­day­dı. Ve sam­ba­cı ya­nıl­ma­dı; Vol­kan, Ka­dı­köy’de 3-3 bi­ten Schal­ke kar­şı­laş­ma­sın­da, 1-1 bi­ten İtal­ya-Tür­ki­ye ma­çın­da to­pu ıs­ka­la­ya­rak ka­le­si­ni go­le aç­tı. Ge­çen se­zon 1-0 kay­be­di­len G.Sa­ray der­bi­sin­de ve bu yıl kay­be­di­len Por­to maç­la­rın­da da ben­zer ha­ta­la­rı tek­rar­la­dı. AV­RU­PA’DAN MAN­ŞET­LER F.Bah­çe’nin Av­ru­pa’dan e­len­me­si dış ba­sın­da da bü­yük yan­kı u­yan­dır­dı. İş­te man­şet­ler: “UE­FA’da bi­le yok” “Ba­şa­rı­sız­lı­ğa uğ­ru­yor ve UE­FA’nın bi­le dı­şın­da ka­lı­yor” man­şe­ti­ni atan İs­pan­yol Mar­ca Ga­ze­te­si, F.Bah­çe’nin ken­di sa­ha­sın­da­ki fi­nal­de oy­na­ya­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­lar­ken, Güi­za, Dei­vid, Jo­si­co ve Ro­ber­to Car­los’un ya­ka­la­dık­la­rı fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­re­me­di­ği­ni yaz­dı. “Gü­le gü­le Luis” “Lu­is Ara­go­nes’den UE­FA’ya gü­le gü­le” baş­lı­ğı­nı kul­la­nan İs­pan­ya’nın AS ga­ze­te­si “Av­ru­pa’da oy­na­mak için çok tut­ku­lu ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­ren F.Bah­çe’yi dur­dur­mak için her za­man­ki gi­bi Ere­me­kon’un bir go­lü ye­ter­li ol­du” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı. “Ye­te­nek­siz­ler” “Ara­go­nes­li F.Bah­çe, UE­FA’sız ka­lı­yor” di­yen Sport ve El Mun­do De­por­ti­vo ga­ze­te­le­ri de, UE­FA’da de­vam et­mek için tek şan­sı Ki­ev’de ka­zan­mak olan F.Bah­çe’nin, ge­rek ilk ya­rı ge­rek­se ikin­ci ya­rı yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­le­re rağ­men hü­cum­da çok ye­te­nek­siz ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. “Evi­ne dön­dü” Ma­ca­ris­tan’ın tek gün­lük spor ga­ze­te­si Nem­ze­tis­port, “Di­na­mo de­vam, F.Bah­çe ar­tık evi­ne kon­san­tre” baş­lı­ğı­nı kul­la­nır­ken, Vol­kan’ın alı­şıl­mış ha­ta­sın­dan ge­len gol ile Di­na­mo’nun zor­lan­ma­dan ka­zan­dı­ğını yaz­dı. Ara­go­nes’i eleş­ti­ren ga­ze­te Zi­co’nun ba­şa­rı­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. “Sa­kar bir gol” Ma­car med­ya­sın­dan Sport­hi­ra­do ise “D.Ki­ev de­vam de­di” man­şe­ti­ni atar­ken, in­ter­net si­te­si Fo­ci­tipp “Ara­go­nes’in ta­kı­mı sa­kar gol­le ye­nil­di” baş­lı­ğı­nı kul­lan­dı. Ha­ber­de, “Vol­kan to­pa yan­lış çı­kın­ca, ra­ki­be go­lü he­di­ye et­ti” yo­ru­mu ya­pıl­dı. Sel­çuk din­le­ne­cek Di­na­mo dep­las­ma­nın­da sa­kat­la­na­rak oyun­dan çı­kan Sel­çuk’un çe­ki­len MR’ın­da cid­di bir du­rum ol­ma­dı­ğı açık­lan­dı. Sağ ar­ka ada­le­sin­de çek­me olan Sel­çuk’un ha­fif ağ­rı­la­rı­nın ol­du­ğu be­lir­til­di. Sa­kat­lık­lar­dan bu­na­lan Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes’in, An­tal­ya ma­çın­da Sel­çuk’u ris­ke et­me­mek için din­len­dir­me­si bek­le­ni­yor. F.BAHÇE NOTLARI Se­mih kah­rol­du F.Bah­çe ca­mi­asın­da Av­ru­pa’ya ve­da­nın hüz­nü ya­şa­nır­ken en çok üzü­len­le­rin ba­şın­da gol ma­ki­ne­si Se­mih ge­li­yor. Bu se­zon ya­şa­dı­ğı ta­lih­siz sa­kat­lık­lar se­be­biy­le çok sa­yı­da ma­çı ka­çı­ran ve son ola­rak da ge­çir­di­ği diz ope­ras­yo­nu ile ilk ya­rı­yı ka­pa­tan mil­li kral, “Sa­ha­da ola­ma­mak, oy­na­ya­ma­mak, ta­kım için bir şey­ler ya­pa­ma­mak çok acı. İn­şal­lah lig­de şam­pi­yon ola­rak ken­di­mi­zi af­fet­ti­re­ce­ğiz” de­di. Emre kayıplarda F.Bah­çe’nin bü­yük umut­lar­la trans­fer et­ti­ği Em­re “Müz­min sa­kat de­ği­lim” açık­la­ma­la­rı­na rağ­men sa­rı-la­ci­vert­li for­ma al­tın­da bu se­zon sa­de­ce 14 maç­ta gö­rev yap­tı. Ki­ev dep­las­ma­nın­da da sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le kad­ro­da yer ala­ma­yan mil­li oyun­cu, lig­de 8, Av­ru­pa’da 6 kez sa­ha­ya çı­kar­ken bu maç­la­rın sa­de­ce 8’in­de ilk 11’de yer al­dı ve 786 da­ki­ka sa­ha­da ka­la­bil­di. Em­re, bi­ri pe­nal­tı­dan 2 gol at­tı. Özer büyük konuştu Ara trans­fer­de F.Bah­çe’ye gel­me­si­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lan An­ka­ras­por­lu Özer Hur­ma­cı’dan id­di­alı açık­la­ma­lar. Türk fut­bol­cu­la­rı­na ge­re­ken de­ğe­rin ve­ril­me­di­ği­ni söy­le­yen Özer, ken­di­si­ni Alex, Lin­coln ve Del­ga­do aya­rın­da gör­dü­ğü­nü be­lir­tir­ken, “On­la­rın ba­na gö­re ar­tı­la­rı ola­bi­lir ama be­nim de on­lar­dan da­ha iyi ol­du­ğum yön­le­rim var. Eğer adım Mou­tin­ho ol­say­dı her şey da­ha fark­lı olur­du” di­ye ko­nuş­tu. ‘Geçen yılın etkisi’ F.Bah­çe es­ki baş­kan­la­rın­dan Ali Şen, İs­viç­re F.Bah­çe Der­ne­ği’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Bu se­zon­ki F.Bah­çe’yi be­ğen­mi­yo­rum” de­di. Fut­bol ta­kı­mı­nın üze­rin­de ge­çen yıl ka­çan şam­pi­yon­lu­ğun bas­kı­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şen, “Bu bas­kı Zi­co dö­ne­min­de yok­tu, çün­kü fut­bol­cu­lar ho­ca­yı se­vi­yor­du” de­di. Şen bu bas­kı­nın yok edil­me­si­ ge­rek­ti­ği­ni söy­ler­ken, F.Bah­çe’nin bir gün Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde şam­pi­yon ola­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.
Kapat
KAPAT