BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Tür­ki­ye Bas­ket­bol Li­gi’nde bu­gün tek maç var. Li­gin id­di­alı ta­kım­la­rın­dan Be­şik­taş Co­la Tur­ka ile Ban­vit, Be­şik­taş Are­na’da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Sa­at 20.00’de baş­la­ya­cak olan kar­şı­laş­ma­yı Er­şan Kar­tal, Al­per Öz­gök ve Tur­gut Işık yö­ne­te­cek.Be­şik­taş-Banvit Tür­ki­ye Bas­ket­bol Li­gi’nde bu­gün tek maç var. Li­gin id­di­alı ta­kım­la­rın­dan Be­şik­taş Co­la Tur­ka ile Ban­vit, Be­şik­taş Are­na’da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Sa­at 20.00’de baş­la­ya­cak olan kar­şı­laş­ma­yı Er­şan Kar­tal, Al­per Öz­gök ve Tur­gut Işık yö­ne­te­cek. A.Gü­cü Bak­kal’la an­laş­tı ­Tek­nik di­rek­tör a­ra­yış­la­rı­nı sür­dü­ren An­ka­ra­gü­cü, Me­sut Bak­kal’la mu­ta­ba­ka­ta var­dı. Bay­ram ta­ti­li se­be­biy­le De­niz­li’de bu­lu­nan Bak­kal, dün An­ka­ra’ya ge­le­rek, ku­lüp baş­ka­nı Ser­dar Ö­zer­sin i­le gö­rüş­tü. Bak­kal i­le her ko­nu­da an­la­şıl­ma sağ­lan­dı­ğı ve kü­çük pü­rüz­le­rin de gi­de­ril­me­sin­den son­ra pa­zar­te­si gü­nü söz­leş­me im­za­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ü­mit’in dön­me­si zor 29 A­ğus­tos’ta­ki Karls­ru­he ma­çın­da fe­na­la­şıp di­li bo­ğa­zı­na ka­çın­ca ö­lüm­den dö­nen, ar­dın­dan bu kez de e­vin­de fe­na­la­şa­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Ü­mit Ö­zat’tan yi­ne kö­tü ha­ber gel­di. 12 haf­ta­dır din­le­nen fut­bol­cu­nun, son kont­rol son­ra­sın­da sa­ha­la­ra dön­me­yi u­mut et­ti­ği, an­cak a­lı­nan so­nuç­lar­dan son­ra bu­nun çok zor ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Zi­co Ka­nal Ku­pa­sı’nda Art­hur Zi­co’nun ça­lış­tır­dı­ğı Öz­be­kis­tan Yük­sek Li­gi şam­pi­yo­nu Taş­kent’in Bun­yod­kor ta­kı­mı, Ba­ğım­sız Dev­let­ler Top­lu­lu­ğu (BDT) ve Bal­tık Ül­ke­le­ri Şam­pi­yon­la­rı Ku­pa­sı’na ka­tıl­ma­ya­cak. Bu­nun ye­ri­ne İs­ra­il’de Rus­ya ve Uk­ray­na’dan güç­lü ta­kım­la­rın yer al­dı­ğı Bi­rin­ci Ka­nal Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le ede­cek. Re­kor kı­ran kı­ra­na Av­ru­pa Kı­sa Kul­var Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı er­kek­ler 4x50 met­re ka­rı­şık ta­kım ya­rış­la­rı, peş pe­şe ge­len dün­ya re­kor­la­rı­na sah­ne ol­du. Hır­va­tis­tan’ın Ri­je­ka şeh­rin­de­ki 4x50 met­re ka­rı­şık ele­me­le­rin­de ön­ce İtal­ya ta­kı­mı, 1:34.01’lik de­re­ce­siy­le Al­man­ya’ya ait 1:34.06’lık za­ma­nı ge­liş­ti­re­rek dün­ya re­ko­ru kır­dı. Son­ra ikin­ci se­ri­de Rus ta­kı­mı, 1:33.77 ile bi­rin­ci olur­ken, ye­ni dün­ya re­ko­ru­nun da sa­hi­bi ol­du. Ha­lil Mut­lu’dan iti­raf­lar Av­ru­pa, dün­ya ve olim­pi­yat şam­pi­yo­nu Ha­lil Mut­lu, ‘’Hal­te­rin 25 yıl­dır için­de­yim. Ama hiç ken­di­mi ya­şa­ya­ma­dım. Ha­ya­tım­da ‘spor­cu Ha­lil’ hep ön­ce gel­di” de­di. Ka­ri­ye­ri bo­yun­ca ka­bul­le­ne­me­di­ği tek şe­yin, do­ping­li çık­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen ef­sa­ne şam­pi­yon, Pe­kin Olim­pi­yat­la­rı’na gi­de­me­me­nin sı­kın­tı­sı­nı, “Şim­di­ye ka­dar hiç­bir şey ya­pa­ma­mı­şım gi­bi ge­li­yor ba­na’’ diye ifa­de et­ti. Me­sut Al­man­la­rın göz­de­si Wer­der Bre­men’in me­na­je­ri Kla­us Al­lofs, Kic­ker’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Me­sut Özil’in vaz­ge­çil­mez bir oyun­cu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Al­lofs, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde İn­ter’i 2-1 yen­dik­le­ri kar­şı­laş­ma­da iki go­lü de Me­sut’un ha­zır­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, ‘’Me­sut şim­di­den bu ta­kı­mın vaz­ge­çil­mez is­mi. Die­go’nun ye­de­ği de­ğil’’ de­di. Tu­fan ve Uğur’a öv­gü Al­man­ya 3. Li­gi ta­kım­la­rın­dan Kic­kers Of­fen­bach’ta oy­na­yan Tu­fan To­su­noğ­lu (20) ve Uğur Al­bay­rak (20) ad­lı iki Türk oyun­cu per­for­mans­la­rıy­la ken­di­le­rin­den söz et­ti­ri­yor. Bu oyun­cu­la­ra öv­gü­ler yağ­dı­ran spor der­gi­si Kic­ker, Tu­fan ve Uğur’un bek­len­ti­le­rin üze­ri­ne çık­tık­la­rı­nı yaz­dı. Ka­ya­lı: Gü­lüp ge­çi­yo­rum UE­FA’nın 17 yaş al­tı genç­ler­de en iyi 10 oyun­cu ara­sı­na al­dı­ğı An­ka­ra­gü­cü’nün genç yıl­dı­zı Ab­dül­ka­dir Ka­ya­lı, hak­kın­da çı­kan trans­fer ha­ber­le­ri­ne gü­lüp geç­ti­ği­ni söy­le­di. Ga­zi Üni­ver­si­te­si BEY­SO An­tre­nör­lük Bö­lü­mü 1. sı­nıf öğ­ren­ci­si olan Ka­ya­lı, trans­fer iş­le­ri­ni me­na­je­ri Ha­luk Ca­na­tar’ın yü­rüt­tü­ğü­nü ifa­de ede­rek, ‘’Şu an­da ta­ma­men ku­lü­bü­mün ba­şa­rı­sı­nı dü­şü­nü­yo­rum’’ de­di. Po­lat-Şa­hin dev­re­yi ka­pat­tı G.An­teps­por’da ka­le­ci Mu­rat Şa­hin ve Meh­met Po­lat ilk ya­rı­yı ka­pat­tı. Me­nüs­küs ame­li­ya­tı olan ka­le­ci Tol­ga­han ve sa­kat­lık­la­rı sü­ren Em­rah, Deu­mi ve Ta­ba­ta ise dün­kü id­man­da düz ko­şu yap­tı. Deu­mi ve Ta­ba­ta’nın Ko­ca­elis­por ma­çı­na ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği be­lir­til­di. Ay­rı­ca kart ce­za­sı so­na eren Ar­jan­tin­li Zu­ri­ta da bu maç­ta ta­kım­da­ki ye­ri­ni ala­cak. Fa­na­tiz­min böy­le­si Bre­zil­ya’da Vas­co de Ga­ma’nın kü­me düş­me­si, fa­na­tik bir ta­raf­ta­rı in­ti­ha­rın eşi­ği­ne ge­tir­di. Sa­ha­sın­da Vi­to­ri­a’ya 2-0 ye­ni­le­rek lig­den dü­şen Vas­co de Ga­ma’nın fa­na­tik ta­raf­ta­rı sta­dın ça­tı­sı­na çı­ka­rak in­ti­ha­ra yel­ten­di ve iz­le­yi­ci­le­re kor­ku do­lu an­lar ya­şat­tı. Bre­zil­ya te­le­viz­yo­nu ola­yı can­lı ola­rak ya­yın­lar­ken, gü­ven­lik güç­le­ri, fa­na­tik ta­raf­ta­rı son an­da kur­ta­ra­bil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT