BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her iş­te, or­ta yol­da ol­ma­lı -4-

Her iş­te, or­ta yol­da ol­ma­lı -4-

[İf­rat, tef­rit ve va­sa­ta ör­nek ver­me­ye bu­gün de de­vam edi­yo­ruz.][İf­rat, tef­rit ve va­sa­ta ör­nek ver­me­ye bu­gün de de­vam edi­yo­ruz.] 9- Bir kim­se­yi aşı­rı se­vip, bü­tün sır­la­rı­nı ona ver­mek if­rat­tır. Ar­ka­da­şı­na sev­gi­si­ni be­lirt­me­mek, her şe­yi­ni on­dan giz­le­mek de tef­rit­tir. Düş­man­lık­ta da, aşı­rı git­mek if­rat­tır. Dost­luk­ta da ve düş­man­lık­ta da, aşı­rı git­me­me­li­dir. Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki: (Bir kim­se­yi gü­nün bi­rin­de, ara­nı­zın açı­la­bi­le­ce­ği­ni he­sa­ba ka­ta­rak sev. Buğ­zet­ti­ği­ne de gü­nün bi­rin­de dost ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek buğ­zet!) [Tir­mi­zi] 10- Ka­de­ri in­kâr et­mek tef­rit, su­çu ka­de­re yük­le­mek de if­rat­tır. Mu­te­zi­le, (İn­san ken­di ka­de­ri­ni ken­di çi­zer) di­ye­rek, Al­lah’ın tak­di­ri­ni in­kâr eder. Ceb­ri­ye de, (İn­san, ka­de­ri­ne mah­kûm­dur. Al­lah her işi zor­la yap­tı­rır) di­ye­rek su­çu ka­de­re yük­ler. Va­sat ola­nı ise Ehl-i sün­net iti­ka­dı­dır. İmam-ı a’zam, ho­ca­sı İmam-ı Ca­fer-i Sa­dık’a sor­du: - Al­la­hü teâ­lâ, in­san­la­rın is­tek­li iş­le­ri­ni, on­la­rın ar­zu­la­rı­na bı­rak­mış mı? Ca­fer-i Sa­dık haz­ret­le­ri ce­vap ver­di: - Al­la­hü teâ­lâ, ya­rat­mak ve her is­te­di­ği­ni yap­mak bü­yük­lü­ğü­nü kul­la­ra bı­rak­mak­tan mü­nez­zeh­tir. An­cak ce­bir de yok­tur. Ya­rat­ma­yı kul­la­ra bı­rak­mak da yok­tur. İki­si ara­sı ola­gel­mek­te­dir. Ya­ni ha­yır ve şer, Al­la­hü te­âlâ­nın ya­rat­ma­sı ile­dir. Se­vab ve gü­nah iş­le­mek, kul­la­rın ame­li­ne, ya­ni in­sa­nın ira­de-i cü­zi­ye­si­ne bağ­lı kı­lın­mış­tır ki, bu­na kesb de­nir. Kesb, ya­ni bir şe­yi yap­ma­yı is­te­mek kul­dan, ya­rat­mak Al­lah’tan­dır. Al­la­hü teâ­lâ, in­san­la­ra zor­la gü­nah iş­let­me­di­ği gi­bi, bu­nu ta­ma­men on­la­rın ar­zu­su­na da bı­rak­maz. Bu iş­ler, iki­si ara­sı ola­ge­lir. 11- İba­det yap­mak­ta da, if­rat ve tef­rit olur. İba­det et­me­mek ve­ya az iba­det et­mek, tef­rit­tir. Ge­ce gün­düz, gü­cü­nün yet­me­di­ği şe­kil­de iba­det et­me­ye ça­lış­mak, me­se­la ge­ce­le­ri hiç uyu­ma­dan na­maz kıl­mak, gün­düz­le­ri hep oruç tut­mak, ha­nı­mın­dan uzak kal­mak, et, süt, tat­lı gi­bi şey­le­ri hiç ye­me­mek, tef­rit olur. Bir­kaç ha­dis-i şe­rif mea­li şöy­le­dir: (Din ko­lay­lık­tır. Va­sat­tan ay­rı­lıp aşı­rı gi­de­ni din mağ­lup eder.) [Ne­sa­i] (Di­ni­miz­de ruh­ban­lık yok­tur. Et yi­yin, ha­nım­la­rı­nız­la mü­ba­şe­ret edin! [Na­fi­le] oruç da tu­tun! Tut­ma­dı­ğı­nız gün­ler de ol­sun! [Na­fi­le] na­maz da kı­lın! Uyu­yun da. Ben bun­lar­la em­ro­lun­dum.) [Ta­be­ra­ni] Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT