BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kre­di kar­tın­da fa­iz de­ğiş­me­di

Kre­di kar­tın­da fa­iz de­ğiş­me­di

Mer­kez Ban­ka­sı, kre­di kar­tı iş­lem­le­rin­de uy­gu­la­na­cak aza­mi fa­iz oran­la­rın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.Mer­kez Ban­ka­sı, kre­di kar­tı iş­lem­le­rin­de uy­gu­la­na­cak aza­mi fa­iz oran­la­rın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. 1 Tem­muz 2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­nan fa­iz oran­la­rı, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren 3 ay­lık sü­re için de ge­çer­li ola­cak. Fa­iz oran­la­rı, Türk Li­ra­sı için yüz­de 4.39, ABD do­la­rı için yüz­de 2.54 ve eu­ro için yüz­de 2.30, ay­lık aza­mi ge­cik­me fai­zi ora­nı ise Türk Li­ra­sı için yüz­de 5.14, ABD do­la­rı için yüz­de 3.11 ve eu­ro için yüz­de 2.82 ola­rak de­vam ede­cek. Ban­ka­lar bu oran­la­rı geç­me­den fa­izi be­lir­le­ye­cek.
Kapat
KAPAT