BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TV pat­ro­nu­na lo­kan­ta­da in­faz

TV pat­ro­nu­na lo­kan­ta­da in­faz

Or­du’da bir res­to­ran­da çı­kan ve si­lah­la­rın ko­nuş­tu­ğu kav­ga­da ara­la­rın­da İs­tan­bul Chan­nel’ın es­ki sa­hi­bi ve Or­du Te­le­viz­yo­nu’nun (ORT) im­ti­yaz sa­hi­bi Os­man Gü­zel­su’nun da bu­lun­du­ğu 2 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 1 ki­şi de ki­şi ağır ya­ra­lan­dı.> OR­DU İHA Or­du’da bir res­to­ran­da çı­kan ve si­lah­la­rın ko­nuş­tu­ğu kav­ga­da ara­la­rın­da İs­tan­bul Chan­nel’ın es­ki sa­hi­bi ve Or­du Te­le­viz­yo­nu’nun (ORT) im­ti­yaz sa­hi­bi Os­man Gü­zel­su’nun da bu­lun­du­ğu 2 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 1 ki­şi de ki­şi ağır ya­ra­lan­dı. İd­di­ala­ra gö­re, Os­man Gü­zel­su, ya­nın­da­ki ar­ka­da­şı ka­me­ra­man Er­gin Tut ile bir­lik­te ye­mek yer­ken, yan ma­sa­da Rem­zi K.’nın gru­bu ile tar­tış­ma­ya baş­la­dı. Tar­tış­ma­nın bü­yü­me­si üze­ri­ne, Gü­zel­su ve iş ada­mı Rem­zi K. kar­şı­lık­lı si­lah çe­ke­rek bir­bir­le­ri­ni vur­du­lar. Acil Ser­vis’in olay ye­ri­ne ge­lip mü­da­ha­le et­ti­ği sı­ra­da, res­to­ra­na ge­len Rem­zi K.’nın oğ­lu E.K., Gü­zel­su’ya ve ken­di­si­ne mü­da­ha­le et­mek is­te­yen ka­me­ra­man Tut’a da ateş aç­tı. Olay­da Gü­zel­su ve Rem­zi K. ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. E.K. ise gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT