BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > De­mi­rel bu­nu hak et­ti!

De­mi­rel bu­nu hak et­ti!

Ne za­man­dır fır­sa­tım ol­ma­dı, kıs­met bu haf­ta­yay­mış... Bas­ket­bol­da­ki ge­nel ku­rul üze­ri­ne...Ne za­man­dır fır­sa­tım ol­ma­dı, kıs­met bu haf­ta­yay­mış... Bas­ket­bol­da­ki ge­nel ku­rul üze­ri­ne... Ol­duk­ça uzun sa­yı­la­cak bir sü­re­dir bas­ket­bo­lun ba­şın­da ol­du­ğu için mi­dir Tur­gay De­mi­rel‘e du­yu­lan ra­hat­sız­lık? Bu sü­re­nin te­laf­fuz edil­me­si bi­le baş­lı ba­şı­na bir ba­şa­rı­nın gös­ter­ge­si sa­yıl­ma­sı ge­re­kir­ken üs­te­lik... Ya da ba­şa­rı­sız­lık mı­dır “is­te­me­zük­çü­le­rin” di­li­ne do­la­dı­ğı? 2001 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı or­ga­ni­zas­yo­nu­nu al­mak tek ba­şı­na ba­şa­rı sa­yıl­ma­sı ge­re­kir­ken bir de fi­nal oy­na­dı­ğı­mız ger­çe­ği ora­da du­rur­ken... Ya da ilk de­fa onun dö­ne­min­de 2002’de bir Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’na ka­tıl­mış ol­ma­mız, sa­ha­da ala­ma­dı­ğı­mız 2006 vi­ze­si­ni De­mi­rel‘in ku­lis­le­riy­le ma­sa­da al­mış ol­ma­mız? Bir 10 yıl ön­ce­sin­den 2010 he­de­fi ko­yup, bu­nu da ger­çek­leş­tir­miş ol­ma­mız? NBA’e, Av­ru­pa’ya gi­den oyun­cu­la­rı­mız-tek­nik adam­la­rı­mız­la Türk bas­ket­bo­lu­nun dün­ya­ya açıl­ma­sı? Ya ba­yan­lar­da­ki, alt ya­pı­lar­da­ki sa­yı­sız ba­şa­rı­lar? Bas­ket­bol li­gi­mi­zin son yıl­lar­da­ki yük­se­li­şi­nin müt­hiş bir şe­kil­de Be­ko Bas­ket­bol Li­gi ola­rak pa­zar­lan­ma­sı? Bel­ki bun­lar da bi­ri­le­ri­ne “ba­şa­rı­sız­lık” ola­rak gö­rü­nü­yor ola­bi­lir? De­mi­rel‘in iş­le­ri kö­tüy­müş, şir­ket­le­ri ba­tık­mış... Vak­ti­nin ne­re­dey­se ta­ma­mı­nı bas­ket­bo­la ver­di­ği için ol­ma­sın sa­kın!.. Pe­ki, bu “is­te­me­zük­çü­ler” ve bas­ket­bo­lu kur­ta­ra­cak mu­ha­lif­ler ne­den bun­ca yıl­da bir aday çı­kar­ma­mış kar­şı­sı­na? Bun­ca yı­lı geç­tim, son se­çim­de bi­le apar to­par ile­ri­ye atı­lan san­dık ta­ri­hi­ne rağ­men an­cak bir aday çık­tı De­mi­rel‘in kar­şı­sı­na... Ya­ni; De­mi­rel git­sin! Ama kim gel­sin? Aday­la­rı bi­le yok! O git­sin de kim ge­lir­se gel­sin!.. Şim­di bir 4 yıl da­ha Tur­gay De­mi­rel gö­re­vi­nin ba­şın­da. Üs­te­lik 10 yıl­dır ha­ya­li­ni kur­du­ğu 2010 Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı’nı kol­tu­ğu­na ku­ru­lup baş­kan sı­fa­tıy­la iz­le­ye­cek do­ya do­ya, hak et­ti­ği gi­bi... Ba­kış açı­sı “Bar­ce­lo­na’da ka­zan­mak im­kan­sız. Çok form­da­lar. Ben­ce bu se­ne on­la­rın se­ne­si” de­di ve ge­çen yıl şam­pi­yon yap­tı­ğı Re­al Mad­rid’den er­te­si sa­bah ko­vul­du Bernd Schus­ter... “Av­ru­pa’da en iyi ra­kip­le­re kar­şı mü­ca­de­le ede­bil­mek için bir-iki se­ne­ye ih­ti­yaç var” de­miş­ti Ara­go­nes, Di­na­mo Ki­ev ma­çın­dan ço­ok ön­ce­le­ri ve ge­çen yıl çey­rek fi­nal oy­na­yan ta­kı­mın ba­şı­na gel­di­ği ger­çe­ği­ni unu­ta­rak... O sö­zün ar­dın­dan ara­dan 2,5 ay geç­ti, hâ­lâ ta­kı­mın ba­şın­da... Unutulmaz sözler... “Re­al Mad­rid gi­bi bir ku­lüp sa­ha­ya her za­man ka­zan­ma ar­zu­suy­la çık­ma­lı­dır” (Ju­an­de Ra­mos - Schus­ter’in ye­ri­ne ge­len ho­ca)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT