BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3 kişinin ölümüne 2 tutuklama

3 kişinin ölümüne 2 tutuklama

Tuz­la’da iki grup ara­sın­da ya­şa­nan ve 3 ki­şi­nin ölü­mü, 3 ki­şi­nin ya­ra­lan­ma­sıy­la so­nuç­la­nan si­lah­lı kav­ga­ya iliş­kin ad­li­ye­ye sevk edi­len 5 ki­şi­den 2’si tu­tuk­lan­dı.Tuz­la’da iki grup ara­sın­da ya­şa­nan ve 3 ki­şi­nin ölü­mü, 3 ki­şi­nin ya­ra­lan­ma­sıy­la so­nuç­la­nan si­lah­lı kav­ga­ya iliş­kin ad­li­ye­ye sevk edi­len 5 ki­şi­den 2’si tu­tuk­lan­dı. Tuz­la Ad­li­ye­si­ne çı­ka­rı­lan Er­kan S, Sel­çuk B, Ser­dar K, Ha­san U. ve Ha­san A, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­na ifa­de ver­di. Sav­cı­lık­ça, tu­tuk­lan­ma­la­rı ta­le­biy­le mah­ke­me­ye sevk edi­len şüp­he­li­ler­den Sel­çuk B. ve Ha­san A, tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Er­kan S, Ha­san U. ve Ser­dar K. ise ser­best bı­ra­kıl­dı. Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri, ola­ya ka­rı­şan ve has­ta­ne­de te­da­vi­le­ri de­vam eden Uğur C. ile Öz­kan Y’nin, te­da­vi­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT