BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay, dün­ya­ya son 15 yı­lın en ya­kın me­sa­fe­sin­dey­di

Ay, dün­ya­ya son 15 yı­lın en ya­kın me­sa­fe­sin­dey­di

Ay dün ak­şam Dün­ya’ya son 15 yı­lın en ya­kın me­sa­fe­si­ne yak­laş­tı. As­tro­nom­lar, Ay’ın, elip­tik yö­rün­ge­sin­den ötü­rü Dün­ya­ya nor­mal­den da­ha faz­la yak­laş­tı­ğı­nı be­lirt­ti­ler.Ay dün ak­şam Dün­ya’ya son 15 yı­lın en ya­kın me­sa­fe­si­ne yak­laş­tı. As­tro­nom­lar, Ay’ın, elip­tik yö­rün­ge­sin­den ötü­rü Dün­ya­ya nor­mal­den da­ha faz­la yak­laş­tı­ğı­nı be­lirt­ti­ler. Ay’ın ku­zey ya­rı kü­re­ye yak­la­şık 360 bin km me­sa­fe­den geç­ti­ği­ni bil­di­ren as­tro­nom­lar, gök­yü­zü­nün açık ol­du­ğu yer­ler­de, ge­ce do­lu­na­yın nor­mal­den çok da­ha par­lak ve bü­yük gö­rün­dü­ğü­nü kay­det­ti­ler. Ame­ri­kan Ha­va­cı­lık ve Uzay Ku­ru­mu (NA­SA) da, dün ge­ce­ki do­lu­na­yın bu yı­lın di­ğer do­lu­nay­la­rın­dan yüz­de 14 da­ha bü­yük ve yüz­de 30 da­ha par­lak gö­rün­dü­ğü­nü bil­dir­di. Gök bi­lim­ci­le­rin he­sap­la­ma­la­rı­na gö­re, ge­nel­lik­le Dün­ya’dan 385 bin km uzak­lık­ta­ki Ay dün ge­ce 363 bin km uzak­lık­ta ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT