BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İbrahim Tatlıses: Bana türkücü demeyin

İbrahim Tatlıses: Bana türkücü demeyin

Bayramda An­tal­ya­’da sahne alan İb­ra­him Tat­lı­ses, ha­yat­ta iki ha­ta­yı as­la af­fet­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di.Bayramda An­tal­ya­’da sahne alan İb­ra­him Tat­lı­ses, ha­yat­ta iki ha­ta­yı as­la af­fet­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Bi­ri­nin na­mus, ikin­ci­si­nin hay­si­yet ol­du­ğu­nu kay­de­den Tat­lı­ses, “Be­nim na­mu­su­ma dil uza­tan­la­rı ve bel­den aşa­ğı vu­ran­la­rı as­la af­fet­mem. Ama ufak te­fek kır­gın­lık­lar ta­bi­i ki in­san­lar ara­sın­da ola­cak­tır, bun­la­rı af­fet­me­mek gi­bi bir söz, söz ko­nu­su bi­le de­ğil­di­r” de­di. Tat­lı­ses, “Be­nim kimseyle şah­si problemim ola­maz. Fa­kat ba­zen ki­şi­li­ği­mi ze­de­le­yen ya­zı­lar ola­bi­li­yor. Ör­ne­ğin Türk Halk Mü­zi­ği sa­nat­çı­sı ye­ri­ne, ün­lü tür­kü­cü den­me­si­ne de çok kı­zı­yo­ru­m” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT