BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol 30 do­la­ra ka­dar dü­şe­bi­lir

Pet­rol 30 do­la­ra ka­dar dü­şe­bi­lir

U­lus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da ABD ham pet­ro­lü­nün va­ril fi­ya­tı yüz­de 10’dan faz­la de­ğer kay­be­de­rek, 44 do­la­rın al­tı­na ge­ri­le­diABD’li ban­ka Gold­man Sachs, bu yı­lın son çey­re­ğin­de dün­ya pet­rol ta­le­bi­nin kü­re­sel eko­no­mik kri­zin yo­ğun­laş­ma­sı se­be­biy­le azal­ma­sı yü­zün­den ya­kın za­man­da pet­rol fi­ya­tın 30 do­la­ra ka­dar ine­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü (OPEC) Baş­ka­nı Şe­kip Ha­lil, 17 Ara­lık 2008’de Ce­za­yir’de ya­pı­la­cak top­lan­tı­da pet­rol üre­ti­min­de “cid­di ke­sin­ti” ya­pıl­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Pet­rol fi­ya­tı­nın düş­me­sin­de ABD’de oto­mo­tiv sek­tö­rü­nü kur­tar­ma pla­nı­nın çök­me­si­nin eko­no­mik dur­gun­lu­ğu de­rin­leş­ti­re­ce­ği en­di­şe­le­ri ve Gold­man Sachs’ın pet­rol fi­ya­tı­nın 30 do­la­ra ka­dar ge­ri­le­ye­bi­le­ce­ği tah­mi­ni et­ki­li ol­du. ABD ham pet­ro­lü­nün va­ril fi­ya­tı ocak ayı tes­li­mi 4.44 do­lar (yüz­de 10.25) dü­şe­rek 43.54 do­la­ra in­di. Fran­sız BNP Pa­ri­bas ban­ka­sı da ge­le­cek yıl için pet­rol fi­ya­tı tah­mi­ni­ni 75 do­lar­dan 53 do­la­ra in­dir­di.
Kapat
KAPAT