BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ne­si, ba­ba­sı ve ağa­be­yi­ni ke­ser­le öl­dür­dü

An­ne­si, ba­ba­sı ve ağa­be­yi­ni ke­ser­le öl­dür­dü

Kü­çük­çek­me­ce’de cin­net ge­ti­ren şi­zof­re­ni has­ta­sı H.Ç (37), ge­ce bo­yun­ca iş­ken­ce yap­tı­ğı an­ne­si, ba­ba­sı ve has­ta ağa­be­yi­ni ke­ser­le öl­dür­dü.> Ömer Ab­dul­lah Öz­türk İS­TAN­BUL İHA Kü­çük­çek­me­ce’de cin­net ge­ti­ren şi­zof­re­ni has­ta­sı H.Ç (37), ge­ce bo­yun­ca iş­ken­ce yap­tı­ğı an­ne­si, ba­ba­sı ve has­ta ağa­be­yi­ni ke­ser­le öl­dür­dü. Ön­ce­ki ge­ce Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si’nde mey­da­na ge­len olay­da şi­zof­reni has­ta­sı H.Ç, al­kol ala­rak ge­ce geç sa­at­ler­de eve gel­di. Al­ko­lün de et­ki­siy­le ev­de bu­lu­nan an­ne­si F.Ç (68), ba­ba­sı H.Ç (71) ve ya­ta­lak has­ta ağa­be­yi M.ǒyi (45) dö­ven H.Ç, da­ha son­ra ke­ser­le ai­le­si­ni öl­dür­dü. Bir ma­hal­le sa­ki­ni, ge­ce bo­yun­ca ev­den çığ­lık ses­le­ri gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ne ol­du­ğu­na bak­mak için eve git­tim. Bi­zi eve sok­ma­dı. Si­ga­ra is­te­di ver­dim. An­ne­si­nin ke­li­me-i şa­ha­det ge­tir­di­ği­ni duy­dum” de­di. H.Ç. va­tan­daş­la­rın ih­ba­rıy­la ge­len po­lis­ler­ce güç­lük­le et­ki­siz ha­le ge­ti­ri­le­rek gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT