BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GA­TES’TEN U­YA­RI: O­ba­ma’yı ha­fi­fe al­ma­yın

GA­TES’TEN U­YA­RI: O­ba­ma’yı ha­fi­fe al­ma­yın

Teröristleri yeni yönetimi test etmeye kalkışmamaları konusunda uyaran ABD Savunma Bakanı, “Orta Doğu’daki politikamız değişmedi, aynen devam ediyor” dediABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ro­bert Ga­tes, Bah­reyn’e ge­li­şin­de, Bah­reynli mes­lek­ta­şı Şeyh Mu­ham­med Bin Ab­dul­lah El Ha­li­fe ta­ra­fın­dan tö­ren­le kar­şı­lan­dı. ABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ro­bert Ga­tes, ABD’nin düş­man­la­rı­nı, baş­kan se­çi­len Ba­rack Oba­ma yö­ne­ti­mi­nin ilk ay­la­rın­da ye­ni yö­ne­ti­min ka­rar­lı­lı­ğı­nı test et­me­ye kal­kış­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı. Böl­ge­sel gü­ven­lik kon­fe­ran­sı Ma­na­ma Di­ya­lo­ğu için Bah­reyn’de bu­lu­nan Ga­tes, “Yö­ne­tim de­ği­şik­li­ği­nin, baş­ta Or­ta Do­ğu’da ol­mak üze­re te­mel çı­kar­la­rı­mı­zı de­ğiş­tir­me­di­ği ko­nu­sun­da si­zi te­min ede­rim” de­di. Oba­ma’nın yar­dım­cı­sı Jo­e Bi­den’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu bir grup dış po­li­ti­ka uz­ma­nı, ABD’nin düş­man­la­rı­nın Oba­ma yö­ne­ti­mi­nin ilk dö­nem­le­rin­de bir kriz çı­kart­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı id­di­a edi­yor­lar. Te­rö­rist­le­rin ye­ni yö­ne­ti­mi test et­me­ye kal­kış­ma­la­rı­nın ha­ta ola­ca­ğı­nı, çün­kü yö­ne­tim­de yu­mu­şak bir ge­çiş için kap­sam­lı plan ya­pıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Ga­tes, “Ye­ni yö­ne­tim 20 Ocak’ta gö­re­ve baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ABD’nin çı­kar­la­rı­nı sa­vun­ma­ya ha­zır ola­cak” di­ye ko­nuş­tu. IRAK’A SÜR­PRİZ Zİ­YA­RET Ro­bert Ga­tes ay­rı­ca, İran’ın nük­le­er prog­ra­mıy­la mü­ca­de­le et­mek ve böl­ge­de gü­cü ele ge­çir­mek için, BM öner­ge­si çer­çe­ve­sin­de, ulus­la­ra­ra­sı top­lu­ma İran’a eko­no­mik bas­kı­yı art­tır­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Ga­tes, Bah­reyn’de­ki te­mas­la­rı­nın ar­dın­dan Irak’a geç­ti. Irak’ı zi­ya­ret ede­ce­ği da­ha ön­ce­den açık­lan­ma­yan Ga­tes’in bu­ra­da Ame­ri­kan bir­lik­le­ri­nin ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ray­mond Odi­er­no ile Irak’tan çe­kil­me pla­nı­nı gö­rüş­tü­ğü açık­lan­dı. Irak ve ABD ara­sın­da im­za­la­nan ve ge­le­cek ay yü­rür­lü­ğe gi­re­cek olan an­laş­ma­ya gö­re,, Irak’ta­ki 149 bin ABD as­ke­ri­nin ge­le­cek yıl or­ta­la­rı­na ka­dar ka­sa­ba ve şe­hir mer­kez­le­rin­den çe­kil­me­le­ri, 2011’in so­nu­na ka­dar da ül­ke­yi ta­ma­men terk et­me­le­ri plan­la­nı­yor.
Kapat
KAPAT