BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye, u­mut ül­ke­si o­lu­yor!

Tür­ki­ye, u­mut ül­ke­si o­lu­yor!

İs­tan­bul Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler O­da­sı’nın, il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­dan ya­rar­la­na­rak ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da, Tür­ki­ye’ye sı­ğın­ma baş­vu­ru­la­rın­da re­kor ar­tış gö­rül­dü­ğü kay­de­dil­di.İs­tan­bul Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler O­da­sı’nın, il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­dan ya­rar­la­na­rak ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da, Tür­ki­ye’ye sı­ğın­ma baş­vu­ru­la­rın­da re­kor ar­tış gö­rül­dü­ğü kay­de­dil­di. Göç­men ka­çak­çı­lı­ğı ve in­san ti­ca­re­ti ya­pan suç ör­güt­le­ri­nin ta­lep et­ti­ği üc­ret­le­rin 500 do­lar­dan baş­la­yıp 5 bin do­la­ra ka­dar yük­sel­di­ği i­fa­de e­di­len ra­por­da, şu tes­pit­le­re yer ve­ril­di: “Tür­ki­ye’ye sı­ğın­ma ta­lep­le­rin­de re­kor ar­tış ya­şa­nı­yor. 2008 yı­lı i­ti­ba­riy­le 18 bin ye­ni sı­ğın­ma baş­vu­ru­su ya­pan­lar a­ra­sın­da, ilk sı­ra­yı 7 bin ki­şiy­le I­rak­lı­lar a­lı­yor. Bu­nu 4 bin İ­ran­lı, yak­la­şık 2 bin Af­gan­lı ve a­ra­la­rın­da So­ma­li­li­ler’in a­ğır­lık­ta bu­lun­du­ğu Af­ri­ka­lı­lar iz­li­yor. Yak­la­şık 400 Av­ru­pa­lı ve 350 Çe­çen sı­ğın­ma­cı da bu­lu­nu­yor.” Si­ya­si fak­tör­le­rin ya­nı sı­ra e­ko­no­mik k­riz­le­rin gö­çü art­ır­dı­ğı kay­de­di­len ra­por­da; Tür­ki­ye’de ya­sa dı­şı gö­çün bo­yu­tu­nun son yıl­lar­da hız­la bü­yü­dü­ğü ve 1995-2008 yıl­la­rı a­ra­sın­da 746 bin 492 bin göç­me­nin ya­ka­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Göç­men ka­çak­çı­lı­ğın­da t­ran­sit ül­ke o­lan Tür­ki­ye’de, ka­yıt dı­şın­da ka­lan göç­men sa­yı­sı­nın 400 bin i­le 2 mil­yon ki­şi a­ra­sın­da ol­du­ğu tah­min­le­ri­ne de yer ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT