BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaybetmek yasak

Kaybetmek yasak

“K­re­di­miz tü­ken­di ar­tık kim­se­nin yan­lı­şı­na ta­ham­mü­lüm yok”F.BAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ ARAGONES ANTALYA MAÇI ÖNCESİ OYUNCULARINI UYARDI: “K­re­di­miz tü­ken­di ar­tık kim­se­nin yan­lı­şı­na ta­ham­mü­lüm yok” HA­TA YA­PA­NI YA­KA­RIM Av­ru­pa’ya er­ken ve­da eden F.Bah­çe’de An­tal­ya ma­çı için ade­ta sı­kı­yö­ne­tim ilan edil­di. Ara­go­nes, fut­bol­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da “Ar­tık ha­ta is­te­mi­yo­rum, yan­lış ya­pa­nın gö­zü­nün ya­şı­na bak­mam” me­sa­jı ver­di. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, “Av­ru­pa’da ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dık. Ar­tık önü­müz­de lig ve ku­pa var. İki kul­var­da da ba­şa­rı­ya ulaş­ma­mız şart. Her­kes elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni sa­ha­ya yan­sı­ta­cak ve ba­şa­rı­lı ola­ca­ğız. Bi­zim ar­tık kay­bet­me lük­sü­müz yok. Sa­vaş­ma­yan, mü­ca­de­le et­me­yen oyun­cu­nun da bu ta­kım­da ye­ri yok” di­ye­rek fut­bol­cu­la­rı­nı uyar­dı. SÜR­PRİZ İS­TE­Mİ­YO­RUM Lig­de 8 maç­tır kay­bet­me­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tan Ara­go­nes, “Her şe­ye rağ­men İyi du­rum­da­yız. Zir­ve­ye ya­kı­nız ve li­der­lik kol­tu­ğu­nu ele ge­çir­me­miz an me­se­le­si. Biz kre­di­mi­zi tü­ket­tik. Ar­tık her ma­çı­mı­zı ka­za­nıp ra­kip­le­rin kay­bet­me­si­ni bek­le­ye­rek çı­kı­şı­mı­zı sür­dür­mek zo­run­da­yız” de­di. An­tal­ya’nın lig­de bu­lun­du­ğu ye­re de dik­kat çe­ken İs­pan­yol, “Ra­ki­bin du­ru­mu sa­kın kim­se­yi ya­nılt­ma­sın. Son 7 maç­ta ye­nil­me­di­ler. Gol at­mak­ta sı­kın­tı çe­ki­yor­lar ama gol de ye­mi­yor­lar” ika­zı­nı yap­tı. > M. Emin ULUÇ Turk­cell Sü­per Lig, 15.Haf­ta ma­çı >> F.BAHÇE ­Vol­kan De­mi­rel ­Gök­han E­du ­Lu­ga­no ­Ro­ber­to Car­los Em­re ­Sel­çuk ­De­i­vid A­lex U­ğur ­Gü­i­za Sa­kat: Se­mih, Tümer Ce­za­lı: Yok >> ANTALYA ­Ö­mer ­Va­hap ­Yal­çın ­Şe­nol Can Or­han Er­tuğ­rul ­Vol­kan Ars­lan Ab­dul­lah A­li Zi­to­u­ni St­ra­ka D­ji­e­ho­u­a ­SA­KAT: Yok CE­ZA­LI: ­Kor­han, U­ğur, Ha­kan Öz­mert S­TAT: ­Şük­rü Sa­ra­coğ­lu SA­AT: 19.00 HA­KEM­LER: Bü­lent Yıl­dı­rım, A­dil Si­nem, Al­pas­lan De­deş, 4.ha­kem: Öz­güç Tür­kalp > ­Lig TV nak­len ­Fe­ner çok üs­tün F.Bah­çe’nin bu­gün ko­nuk e­de­ce­ği An­tal­ya’ya kar­şı ba­riz üs­tün­lü­ğü bu­lu­nu­yor. Ge­ri­de ka­lan 27 ma­çın 18’i­ni ka­za­nan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, sa­de­ce 3 kez kay­bet­ti. 6 be­ra­ber­li­ğin ya­şan­dı­ğı re­ka­bet­te, Ka­nar­ya’nın gol­ler­de de 51-21 üs­tün­lü­ğü var. ­SA­KAT­LAR İ­Yİ­LEŞ­Tİ F.Bah­çe, An­tal­ya ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ak­şam sa­at­le­rin­de yap­tı­ğı id­man­la ta­mam­la­ya­rak kam­pa gir­di. A­ra­go­nes, Ki­ev dep­las­ma­nın­dan sa­kat dön­dük­le­ri i­çin id­man­lar­da faz­la yük­len­me­di­ği, Sel­çuk i­le E­du’yu son ça­lış­ma­da as kad­ro­da oy­nat­tı. >Fotoğraf Ali YEDEK BİGLİA ISRARI F.Bah­çe, bir­çok ta­li­bi o­lan An­der­lecht’in or­ta sa­ha o­yun­cu­su Lu­cas Big­li­a’nin pe­şi­ni bı­rak­mı­yor. A­ra­go­nes’in de ıs­rar­la is­te­di­ği Ar­jan­tin­li o­yun­cu­nun al­dı­ğı çok sa­yı­da tek­lif­le ka­fa­sı ka­rış­tı­ğı, o­yun­cu­nun ik­na e­dil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bu a­ra­da A­u­re­li­o, F.Bah­çe’nin ken­di­si­ni ge­ri is­te­di­ği şek­lin­de çı­kan ha­ber­ler i­çin, “Ben Be­tis’te mut­lu­yum” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT