BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köp­rü­den geç­ti!

Köp­rü­den geç­ti!

Yö­ne­ti­mi­nin, al­lak bul­lak et­ti­ği An­ka­ra­gü­cü’nün, dün­kü kar­şı­laş­ma­ya çı­kar­ken ce­bin­de pa­ra­sı de­ğil, bey­nin­de sa­de­ce p­res­ti­ji var­dı...Yö­ne­ti­mi­nin, al­lak bul­lak et­ti­ği An­ka­ra­gü­cü’nün, dün­kü kar­şı­laş­ma­ya çı­kar­ken ce­bin­de pa­ra­sı de­ğil, bey­nin­de sa­de­ce p­res­ti­ji var­dı... ­Se­yir­ci­si­nin “Her şe­yi ben ya­pa­rım” an­la­yı­şı­na tes­lim ol­muş bir ta­kı­mın, i­ki haf­ta üst üs­te ye­nil­giy­le sar­sıl­mış Be­şik­taş kar­şı­sın­da bir ters­lik ya­pa­ca­ğı­nı kim­se ak­lın­dan bi­le ge­çir­mi­yor­du... ­Çün­kü Be­şik­taş i­çin ra­kip, mut­la­ka dev­ril­me­si ge­re­ken, ak­si hal­de, ken­di­si­nin dev­ri­le­ce­ği bir kar­şı­laş­may­dı... ­Ve so­nun­da Be­şik­taş, sı­kın­tı do­lu kar­şı­laş­ma­dan, zor da ol­sa, köp­rü­den geç­me­si­ni bil­di... *** An­ka­ras­por son­ra­sı, t­ri­bün­le­ri­nin ga­za­bı­na uğ­ra­mış, kap­ta­nı “Yuhh” ses­le­ri a­ra­sın­da sa­ha­dan çık­mış, ho­ca­sı­na “ki­bar­ca” he­sap so­rul­muş si­yah-­be­yaz­lı ta­kım, ce­za­lı ve sa­kat­lar­dan ar­ta ka­lan kad­ro­su i­le bü­yük bir iş­tah i­çin­de baş­la­dı kar­şı­laş­ma­ya... Nob­re ken­di­ni yır­tı­yor­du... Ek­rem, san­ki mer­mi­siz düş­man saf­la­rı­na sal­dı­ran bir Meh­met­çik gi­bi kor­ku­suz, İb­ra­him To­ra­man, de­fan­sı­nı ra­ki­bin ü­ze­ri­ne ü­ze­ri­ne çe­ken ger­çek bir ku­man­dan gi­biy­di... ­Bu Be­şik­taş’ta, yi­ne de sı­rı­tan bir i­ki i­sim var­dı ta­bi­i... ­Me­se­la Ser­dar Öz­kan, me­se­la Cis­se, me­se­la Del­ga­do... ∞∞∞ ­Bek­le­nen gol 25. da­ki­ka­da gel­di­ğin­de, en baş­ta De­niz­li, son­ra da t­ri­bün­ler de­rin bir “Ohh” çek­ti... Ho­los­ko‘nun, fır­sat­çı­lı­ğı­nın e­se­ri o­lan bu gol son­ra­sı, ilk ya­rı­da Be­şik­taş’ın tam 4 ta­ne, gol ol­ma­ma­sı çok zor po­zis­yon­la­rı, ah­lar vah­lar a­ra­sın­da, bir tür­lü ka­le di­rek­le­ri­nin a­ra­sın­dan ge­çe­me­di... 1-0’ın çok oy­nak bir so­nuç ol­du­ğu­nun far­kı­na va­ra­ma­yan, Nob­re ve Ho­los­ko, far­ka gi­de­cek kar­şı­laş­ma­yı, ilk 45 da­ki­ka­da sı­kın­tı­ya so­ka­rak, ken­di­le­ri­ne hiç ya­kış­ma­yan iş­le­re im­za at­tı... *** ­Dün ge­ce­ki Be­şik­taş’ta, as­lın­da ta­kım o­yu­nu de­ğil, de­fan­sın or­ta sa­ha­yı hi­çe sa­ya­rak, for­ve­ti­ne u­zun top­lar at­ma­sı fut­bo­lu çir­kin­leş­ti­ren an­la­yış­tı... Del­ga­do, Ser­dar Öz­kan, Cis­se bu yüz­den, sa­de­ce sa­ha i­çi se­yir­ci­si gi­bi, üst­le­rin­den ge­çen ha­van mer­mi­si gi­bi, to­pa ba­kıp kal­dı­lar... İ­kin­ci ya­rı­da bu an­la­yış, da­ha a­kıl­cı bir fut­bo­la ken­di­ni bı­rak­tı... ­Si­yah-­be­yaz­lı de­fan­sın Gök­han Em­re­cik­sin gi­bi, a­ra t­rans­fe­rin göz­de­si o­la­cak bir ra­ki­bi, dur­dur­mak­ta­ki zor­lu­ğu dı­şın­da, Be­şik­taş mut­la­ka ka­zan­ma­sı ge­re­ken kar­şı­laş­ma­yı i­kin­ci 45 da­ki­ka­da Rüş­tü de­ğil, di­rek­le­ri sa­ye­sin­de sağ­la­ma a­la­rak, ö­nü­müz­de­ki haf­ta­ki G.Sa­ray der­bi­si­ne, bü­yük bir mo­ral şı­rın­ga et­ti... ­Son pa­rag­ra­fı­mı­zı ha­kem Yu­nus Yıl­dı­rım‘a a­çıp ka­pa­ta­lım... ­Gol­le­rin ve­ril­me­di­ği, of­sayt­la­rın göz­le­ri kör et­ti­ği, kart­la­rın den­ge­siz çık­tı­ğı gü­nü­müz­de, a­dam gi­bi maç yö­ne­te­rek, gü­nün yıl­dı­zı ol­du...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT