BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ergenekon’da sıra Veli Küçük’e geldi

Ergenekon’da sıra Veli Küçük’e geldi

“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın 26’ncı du­ruş­ma­sı bu­gün ya­pı­la­cak.> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA “Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın 26’ncı du­ruş­ma­sı bu­gün ya­pı­la­cak. Sa­at 09.30’da Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rı Yer­leş­ke­si’nde­ki sa­lon­da gö­rü­le­cek du­ruş­ma­da tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük’ün sa­vun­ma­sı­nın alın­ma­sı bek­le­ni­yor. 44’ü tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı da­va­nın id­di­ana­me­sin­de, Ve­li Kü­çük’ün “ki­şi­yi ye­ri­ne ge­tir­di­ği ka­mu gö­re­vin­den do­la­yı ta­sar­la­ya­rak öl­dür­me­ye az­met­tir­mek” ve “ce­bir ve şid­det kul­la­na­rak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti­ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya ve­ya gö­rev­le­ri­ni yap­ma­sı­nı kıs­men ve­ya ta­ma­men en­gel­le­me­ye te­şeb­büs et­mek” suç­la­rın­dan 2 kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­ma­sı is­te­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT