BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SKİBBE GÜÇLENİYOR

SKİBBE GÜÇLENİYOR

Yö­ne­ti­min ye­ri­ne ho­ca ara­yış­la­rı için­de ol­du­ğu Al­man tek­nik adam al­dı­ğı se­ri ga­li­bi­yet­ler ve işi­ne sa­rıl­ma­sıy­la kol­tu­ğu­nu sağ­lam­laş­tır­dıYö­ne­ti­min ye­ri­ne ho­ca ara­yış­la­rı için­de ol­du­ğu Al­man tek­nik adam al­dı­ğı se­ri ga­li­bi­yet­ler ve işi­ne sa­rıl­ma­sıy­la kol­tu­ğu­nu sağ­lam­laş­tır­dı BE­ŞİK­TAŞ’I DA YE­NER­SE... G.Sa­ray’da bir­kaç haf­ta ön­ce­si­ne ka­dar pa­muk ip­li­ği­ne bağ­lı ya­şa­yan Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be, her ge­çen gün güç­le­ni­yor. Özel­lik­le F.Bah­çe der­bi­sin­den son­ra ba­zı yö­ne­ti­ci­le­rin ye­ri­ne ho­ca ara­yış­la­rı içi­ne gir­di­ği Al­man tek­nik adam, al­dı­ğı se­ri ga­li­bi­yet­ler­le bir­lik­te ta­kı­mı üst sı­ra­la­ra ta­şı­ma­sıy­la, UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki ba­şa­rı­sı ve işi­ne sı­kı bir şe­kil­de sa­rıl­ma­sıy­la kol­tu­ğu­nu sağ­lam­laş­tır­ma­ya baş­la­dı. Uzun bir ara­dan son­ra ilk kez 4 maç üst üs­te ka­za­nan Skib­be, haf­ta so­nu Be­şik­taş der­bi­sin­de de za­fer­le ay­rı­lır­sa, hem ga­li­bi­yet re­ko­ru­nu 5’e yük­sel­te­cek, hem de gö­re­vi­nin ba­şın­da kal­ma adı­na önem­li bir kre­di­yi ce­bi­ne in­dir­miş ola­cak. PO­LAT’I MEM­NUN ET­Tİ Bu kre­diy­le se­zon so­nu­na ka­dar ta­kı­mın ba­şın­da ol­ma­sı bek­le­nen Skib­be’nin, yi­ne de Ali Sa­mi Yen’de­ki maç­ta ala­ca­ğı ak­si bir so­nuç so­nu ola­bi­le­cek. Çün­kü yö­ne­tim için­de Al­man tek­nik ada­ma mu­ha­lif olan bir­çok yö­ne­ti­ci, Baş­kan Ad­nan Po­lat’a “Bu kad­roy­la uzak ara li­der ol­ma­mız ge­re­kir­di. Bu ho­ca he­nüz staj­yer” söz­le­riy­le Skib­be’nin kel­le­si­ni is­ti­yor. An­cak, Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın son haf­ta­lar­da işi­ne sı­kı bir şe­kil­de sa­rıl­ma­sı, An­ka­ra’ya ta­kı­mı 2 gün ön­ce gö­tü­rüp su­ni çim­de an­tren­man yap­tır­ma­sı ve G.Bir­li­ği ma­çı ön­ce­si ra­ki­bi­ni gi­dip can­lı sey­ret­me­si ve son ola­rak Be­şik­taş ma­çın­da da tri­bün­de ol­ma­sı­nın, Baş­kan Po­lat’ı çok mem­nun et­ti­ği ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. > Ercan YILDIZ G.SARAY NOTLARI Sa­kat­lar­dan müj­de G.Sa­ray’da Hert­ha Ber­lin ma­çın­da sa­kat­la­nan Sab­ri ve Em­re Gün­gör haf­ta so­nu oy­na­na­cak Be­şik­taş der­bi­sin­de for­ma gi­ye­bi­le­cek. Di­zin­de ö­dem o­lu­şan Ba­rış’ın da oy­na­ma­sı­na en­gel bir du­ru­mun ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, bu fut­bol­cu­la­rın ya­nı sı­ra Lin­de­roth ve Ü­mit Ka­ran’ın S­kib­be’nin şans ver­me­si du­ru­mun­da der­bi­de sa­ha­da o­la­bi­le­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Ke­well bı­çak al­tın­da G.Sa­ray’ın yıl­dız fut­bol­cu­la­rın­dan Harry Ke­well, bu­gün fı­tık a­me­li­ya­tı o­lu­yor. A­vust­ral­ya’da tet­kik­le­ri ya­pı­lan Ke­well, da­ha ön­ce a­me­li­yat ol­du­ğu sağ ka­sı­ğı i­çin bir kez da­ha bı­çak al­tı­na ya­ta­cak. Dok­tor­lar, Ke­well’ın sa­ha­la­ra dön­me sü­re­si­ni en az 3 ay o­la­rak tah­min e­der­ken, A­vust­ral­ya­lı yıl­dı­zın du­ru­mu­na gö­re bu sü­re­cin 4 a­ya ka­dar çı­ka­bi­le­ce­ği i­fa­de e­dil­di. Ba­rış’a sert tep­ki ­Mil­li Ta­kım Yar­dım­cı Ant­re­nö­rü Mü­fit Er­ka­sap, Ba­rış Öz­bek’in “Türk Mil­li Ta­kı­mı’n­da oy­na­mak is­ti­yor­dum a­ma ho­ca­la­rım be­ni gör­me­di” a­çık­la­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di. Er­ka­sap, “Ba­rış’ı de­fa­lar­ca ça­ğır­dık, ka­bul et­me­di. Son o­la­rak 21 ya­şı­nın dol­ma­sı­na 15 gün ka­la, A­ğus­tos 2007’de bir kez da­ha ça­ğır­dık, yi­ne gel­me­di. Ga­li­ba piş­man. Bir s­por­cu yan­lı­şı var­sa sa­hip çık­ma­lı, dik dur­ma­sı­nı bil­me­li” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT