BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Turk­cell Sü­per Lig’de ave­raj­la li­der­lik kol­tu­ğu­na otu­ran Si­vass­por’da bü­yük se­vinç ya­şa­nı­yor. Bu se­zon ilk kez 3. haf­ta so­nun­da zir­ve­ye yer­le­şen an­cak 4. haf­ta­da kol­tu­ğu kap­tı­ran Si­vass­por, tam 84 gün son­ra kol­tu­ğu ye­ni­den dev­ral­dı. Yi­ği­do­lar ay­rı­ca 223 gün­dür 4 Ey­lül Stad­yu­mu’nda mağ­lu­bi­yet yü­zü de gör­mü­yor.Si­vass­por’da li­der­lik se­vin­ci Turk­cell Sü­per Lig’de ave­raj­la li­der­lik kol­tu­ğu­na otu­ran Si­vass­por’da bü­yük se­vinç ya­şa­nı­yor. Bu se­zon ilk kez 3. haf­ta so­nun­da zir­ve­ye yer­le­şen an­cak 4. haf­ta­da kol­tu­ğu kap­tı­ran Si­vass­por, tam 84 gün son­ra kol­tu­ğu ye­ni­den dev­ral­dı. Yi­ği­do­lar ay­rı­ca 223 gün­dür 4 Ey­lül Stad­yu­mu’nda mağ­lu­bi­yet yü­zü de gör­mü­yor. Tek­sas yö­ne­ti­me sa­hip çık­tı Bur­sas­por­lu ta­raf­tar gru­bu Tek­sas, yö­ne­ti­mi is­ti­fa­ya ça­ğı­ran ta­raf­tar­la­ra tep­ki gös­te­re­rek, yö­ne­ti­min ar­ka­sın­da ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı. Gü­venç Kur­tar’a ya­pı­lan eleş­ti­ri­le­rin hak­lı gö­rül­dü­ğü açık­la­ma­da, “Gü­venç Kur­tar, bu ta­kı­mın te­mel di­rek­le­riy­le oy­na­ma­ma­lı ve Bur­sa se­yir­ci­si­nin se­si­ne de ku­lak ver­me­li­dir” de­nil­di. Ha­vuz­da iki dün­ya re­ko­ru Fran­sız yü­zü­cü Ama­ury Le­ve­aux, er­kek­ler 50 met­re ke­le­bek­te dün­ya re­ko­ru kır­dı. Le­ve­aux, Av­ru­pa Kı­sa Kul­var Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı’nda er­kek­ler 50 met­re ke­le­bek­te ye­ni dün­ya re­ko­ru­na uza­nır­ken, 4x50 met­re ser­best bay­rak­ta­ki dün­ya re­ko­ru da Fran­sa ta­kı­mı­nın ol­du. A.Gü­cü Rod­ri­gu­es’i gön­der­di An­ka­ra­gü­cü, Bre­zil­ya­lı Le­an­dro Rod­ri­gu­es ile yol­la­rı­nı ayır­dı. Ta­kım­da faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yan 25 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­suy­la ya­pı­lan gö­rüş­me­nin ar­dın­dan, ta­raf­lar söz­leş­me­yi kar­şı­lık­lı ola­rak fes­het­ti. Le­an­dro, 3’ü ku­pa­da ol­mak üze­re 7 maç­ta for­ma giy­di ve 2 sa­rı kart gör­dü. Klitsc­hko un­va­nı­nı ko­ru­du IBF, WBO ve IBO ağır­sik­let boks şam­pi­yo­nu Wla­di­mir Klitsc­hko, 55. ma­çın­da es­ki WBC şam­pi­yo­nu Ha­sim Rah­man’ı na­kavt et­ti. Or­ta­ya üç ke­me­rin ko­nul­du­ğu maç­ta, kar­şı­laş­ma­nın fa­vo­ri­si Wla­di­mir Klitsc­hko ra­ki­bi­ni 6. ra­und­da de­vi­re­rek un­va­nı­nı ko­ru­du. Fi­sic­hel­la For­ce İn­di­a’da For­mu­la 1 ta­kım­la­rın­dan For­ce In­di­a’nın ye­ni pi­lot­la­rı, İtal­yan Gi­an­car­lo Fi­sic­hel­la ve Al­man Ad­ri­an Su­til ol­du. For­ce In­di­a ta­kı­mın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Fi­sic­hel­la ve Su­til iki­li­si­nin, ge­le­cek se­zon bu ta­kım için ya­rı­şa­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, test pi­lo­tu­nun da Vi­tan­to­ni­o Li­uz­zi ola­ca­ğı ifa­de edil­di. Ko­lej­li­ler 10 haf­ta son­ra Ca­sa TED Ko­lej­li­ler, lig­de­ki ilk ga­li­bi­ye­ti­ni Pı­nar Kar­şı­ya­ka’yı 71-63 ye­ne­rek al­dı. Ma­çın ilk pe­ri­yo­du­nu 13-9 ön­de bi­ti­ren Ko­lej­li­ler, dev­re­ye de 35-30 üs­tün­lük­le gir­di. Üçün­cü çey­rek so­nun­da 13 sa­yı­lık (55-42) far­ka ula­şan Baş­kent eki­bi, Pı­nar Kar­şı­ya­ka’nın da­ha faz­la yak­laş­ma­sı­na izin ver­me­di ve sa­lon­dan 71-63 ga­lip ay­rıl­dı. Günün diğer maçında ise Aliağa, Darüşşafaka’yı 92-81 mağlup etti. G.Sa­ray son an­da düş­tü Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nde Mer­sin Be­le­di­ye­si, son sa­ni­ye bas­ke­tiy­le G.Sa­ray’ı 81-79 yen­di. İlk ya­rı­sı 38-38 be­ra­be­re bi­ten ma­çın son 4 sa­ni­ye­sin­de 79-79’luk eşit­li­ği sağ­la­yan G.Sa­ray, Har­ding’in bas­ke­ti­ne en­gel ola­ma­dı. Di­ğer sonuçlar: Sam­sun Bas­ket­bol-Bo­taş: 70-69, Ceyhan-Çankırı: 78-67, Tarsus-F.Bahçe: 73-79. ­Se­lim Bay­rak 3. ol­du At­le­tizm­de, 15. Av­ru­pa K­ros Şam­pi­yo­na­sı’na ka­tı­lan Türk Mil­li Ta­kı­mı’n­da, Se­lim Bay­rak, 23 Ya­şal­tı Ka­te­go­ri­si’n­de, 25.17’lik de­re­ce­siy­le 3. ol­du. Ay­nı ka­te­go­ri­de İ­tal­yan And­re­a Lal­li 24.25 i­le bi­rin­ci, Bü­yük B­ri­tan­ya’dan Andy Ver­non 25.04’lük de­re­ce­siy­le i­kin­ci sı­ra­da yer al­dı. Ö­te yan­dan, Türk Mil­li Ta­kı­mı’n­da dün ya­rı­şan at­let­ler­den hiç bi­ri ka­te­go­ri­sin­de de­re­ce­ye gi­re­me­ye­rek, ba­şa­rı­sız ol­du. C­hel­se­a fır­sat tep­ti İn­gil­te­re P­re­mi­er Lig’de C­hel­se­a, sa­ha­sın­da a­ğır­la­dı­ğı West Ham’la 1-1 be­ra­be­re ka­la­rak, li­der­lik şan­sı­nı ka­çır­dı. 38 pu­an­lı Li­ver­po­ol’u 37 pu­an­la ta­kip e­den C­hel­se­a’nin go­lü­nü 52’de A­nel­ka, ko­nuk West Ham i­se 34’te Bel­lamy kay­det­ti. Li­gin di­ğer ma­çın­da i­se Ports­mo­unth, New­cast­le U­ni­ted’a 3-0 mağ­lup ol­du. ­Hof­fen­he­im’ı Se­lim kur­tar­dı ­Bun­des­li­ga’nın li­de­ri Hof­fen­he­im, sa­ha­sın­da Sc­hal­ke i­le 1-1 be­ra­be­re kal­dı. Ha­lil Al­tın­top’un 90 da­ki­ka for­ma giy­di­ği maç­ta, A­sa­mo­ah’ın go­lüy­le 1-0 ge­ri­ye dü­şen Hof­fen­he­im, 72’de Se­lim Te­ber’le s­ko­ru 1-1 yap­tı. Ger­gin ge­çen kar­şı­laş­ma­da ha­kem Pe­ter Ga­gel­man 2 kır­mı­zı, 7 de sa­rı kart çı­kar­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3458
  % -0.37
 • 6.0966
  % -0.16
 • 6.9287
  % -0.04
 • 221.355
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT