BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­to­gar’da dö­nüş te­la­şı

O­to­gar’da dö­nüş te­la­şı

Haf­ta so­nu­nun da ek­len­me­siy­le 9 gü­ne çı­kan bay­ram ta­ti­li­nin son gü­nü, Esen­ler Oto­ga­rı ve çev­re­sin­de müt­hiş bir araç ve in­san tra­fi­ği­ne sah­ne ol­du.> M.Kurt­bay Önür İS­TAN­BUL Haf­ta so­nu­nun da ek­len­me­siy­le 9 gü­ne çı­kan bay­ram ta­ti­li­nin son gü­nü, Esen­ler Oto­ga­rı ve çev­re­sin­de müt­hiş bir araç ve in­san tra­fi­ği­ne sah­ne ol­du. Ta­ti­lin baş­la­dı­ğı gün İs­tan­bul dı­şı­na çı­kan ta­til­ci­ler, pa­zar gü­nü dö­nü­şe ge­çin­ce, or­ta­ya çar­pı­cı man­za­ra­lar çık­tı. Dö­nüş için sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de yo­la çı­kan ta­til­ci­ler İs­tan­bul’a ge­liş­te kö­tü bir sür­priz­le kar­şı­laş­tı. Esen­ler Oto­ga­rı’na gir­me­ye ça­lı­şan oto­büs­ler, ya­kın­la­rı­nı al­ma­ya ge­len sü­rü­cü­ler, oto­gar gi­riş ve çı­kış­la­rın­da met­re­ler­ce kuy­ruk oluş­ma­sı­na se­bep ol­du. İs­tan­bul’a adım atan ta­til­ci­le­rin gö­rün­tü­le­riy­le “iğ­ne at­san ye­re düş­mez” ta­bi­ri­ni ye­ri­ni bul­muş ol­du. Oto­gar gi­riş­le­rin­de­ki yo­ğun tra­fik se­be­biy­le va­tan­daş­la­rın ba­zı­la­rı oto­büs­ler­den inip oto­ga­ra yü­rü­ye­rek gir­me­yi ter­cih et­ti. Otobüsler de saatlerce otogara girmek için bekledi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116316
  % 2.54
 • 3.7856
  % -0.25
 • 4.6652
  % -0.46
 • 5.2889
  % -0.48
 • 161.947
  % -0.34
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT