BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > P­ros­tat ve me­me kan­se­ri­ni yok e­de­cek iki gen bulundu

P­ros­tat ve me­me kan­se­ri­ni yok e­de­cek iki gen bulundu

Çu­ku­ro­va ve Cam­brid­ge Üni­ver­si­te­le­ri­nin yap­tı­ğı or­tak araş­tır­mada, pros­tat ve me­me kan­se­ri­ne yol açan genler tes­pit edi­ldi> Mu­ham­met To­ka­taş ADA­NA İHA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Ali Ke­mal To­pa­loğ­lu, bu­lu­şun ile­ri­ki dö­nem­de bir­çok has­ta­lı­ğın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si ile Cam­brid­ge Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­le­ri, pros­tat ve me­me kan­se­ri­ni ön­le­ye­cek önem­li bir bu­lu­şa im­za at­tı. 2004’te baş­la­yan araş­tır­ma­yı Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Ali Ke­mal To­pa­loğ­lu ile Cam­brid­ge Üni­ver­si­te­si­’n­den Dr. Step­hen O’­Ra­hilly ve Dr. Ro­bert K. Semp­le ger­çek­leş­tir­di. Prof. Dr. Ali Ke­mal To­pa­loğ­lu, TAC3 ve TARC3 isim­li iki gen­den bi­ri­si bo­zuk ol­du­ğun­da in­san­lar er­gen­lik sü­re­ci­ne gi­re­mi­yor. Kız­lar ka­dın­sı, er­kek­ler ise er­kek­si özel­lik­le­re sa­hip ola­mı­yo­r” de­di. Prof. Dr. To­pa­loğ­lu, “Cin­si­yet hor­mon­la­rı er­kek­ler­de pros­tat kan­se­ri, ka­dın­lar­da me­me kan­se­ri­nin ge­li­şi­mi­ni sağ­lı­yor. Bu hor­mon­la­rı­nı ilaç ver­mek su­re­tiy­le yok eder­sek, dur­du­ra­bi­lir­sek kan­ser­ler üze­rin­de­ki cin­si­yet hor­mon­la­rı­nın bas­kı­sı or­ta­dan kal­ka­cak­tır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT