BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BELİRSİZLİK ORTADAN KALKAR

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKAR

TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ IMF ile ya­pı­la­cak an­laş­ma­nın be­lir­siz­li­ği or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı­nı, eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nın ge­nel çer­çe­ve­si­ni çi­ze­rek ge­le­ce­ğin ön­gö­rü­le­bi­lir ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak Tür­ki­ye’nin kre­di­bi­li­te­si­ni ar­tı­ra­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ IMF ile ya­pı­la­cak an­laş­ma­nın be­lir­siz­li­ği or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı­nı, eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nın ge­nel çer­çe­ve­si­ni çi­ze­rek ge­le­ce­ğin ön­gö­rü­le­bi­lir ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak Tür­ki­ye’nin kre­di­bi­li­te­si­ni ar­tı­ra­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Yal­çın­dağ, “Ay­rı­ca an­laş­ma ile sağ­la­na­cak kre­di im­kâ­nı, bir yıl için­de yak­la­şık 50 mil­yar do­la­rı bu­lan dış borç öde­me­si olan Tür­ki­ye’ye ne­fes al­dı­ra­cak­tır” de­di. Kri­zin Tür­ki­ye eko­no­mi­si üze­rin­de­ki et­ki­si­nin sa­na­yi ima­lat ra­kam­la­rıy­la or­ta­ya çık­tı­ğı­nı da ifa­de eden TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Yal­çın­dağ, “Bü­tün OECD ül­ke­le­ri bu kriz kar­şı­sın­da özel ba­zı ted­bir­le­ri dev­re­ye sok­tu. Tür­ki­ye’de de, bay­ram ön­ce­si Mer­kez Ban­ka­sı­nın ih­ra­cat­çı şir­ket­le­rin re­es­kont im­kan­la­rı­nı ge­niş­let­me­si ve dö­viz cin­sin­den kre­di­ler­de zo­run­lu kar­şı­lık ora­nı­nı in­dir­me­si, pi­ya­sa­la­rı bi­raz ol­sun ra­hat­lat­tı” de­di. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu da kri­zin dün­ya üze­rin­de­ki et­ki­si­ne işa­ret eder­ken, “İn­sa­noğ­lu ta­rih­te ilk de­fa üç te­mel ne­ga­tif sü­re­ci ay­nı an­da ya­şı­yor. Gi­de­rek bü­yü­yen bir çev­re tah­ri­ba­tı, kü­re­sel ısın­ma ve bu­na pa­ra­lel gı­da te­mi­ni prob­le­mi­nin ya­nı sı­ra, son za­man­lar­da fi­ya­tı ge­ri­le­se de öne­mi azal­ma­yan ener­ji ar­zı so­ru­nu ile li­ki­di­te ve gü­ven kay­bın­dan kay­nak­la­nan kü­re­sel bir ma­li kri­ze bir­lik­te şa­hit olu­yo­ruz” de­di. Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, önü­müz­de­ki dö­nem­de kü­re­sel eko­no­mi­nin ulus­la­ra­ra­sı ma­li pi­ya­sa­lar ve kü­re­sel yö­ne­ti­şim için bir test ve dö­nü­şüm nok­ta­sı ola­ca­ğı­na da işa­ret eder­ken, “Kü­re­sel ak­tör­ler ve ku­rum­lar ola­rak bir­lik­te ha­re­ket et­mek zo­run­da­yız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT