BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bo­zuk ai­le yapısı ço­cu­ğu su­ça iti­yor

Bo­zuk ai­le yapısı ço­cu­ğu su­ça iti­yor

Ada­let Ba­kan­lı­ğı psi­ko­log­la­rın­dan Ay­şe­gül Yıl­maz Boy­lu, 13-21 yaş ara­sın­da­ki genç­le­rin ya­sa­la­rın suç say­dı­ğı dav­ra­nış­la­rı da­ha faz­la gös­ter­dik­le­ri­ni söy­le­di.> Cem Kor AN­KA­RA Ada­let Ba­kan­lı­ğı psi­ko­log­la­rın­dan Ay­şe­gül Yıl­maz Boy­lu, 13-21 yaş ara­sın­da­ki genç­le­rin ya­sa­la­rın suç say­dı­ğı dav­ra­nış­la­rı da­ha faz­la gös­ter­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ai­le­nin di­sip­lin an­la­yı­şı­nın tu­tar­sız­lı­ğı, ce­za­ya yer ve­ril­me­si ve aşı­rı sert ço­cuk ye­tiş­tir­me tar­zı­nın yan­lış ve za­rar­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Boy­lu, “Yı­kıl­mış ya da par­ça­lan­mış ai­le­ler­den ge­len ço­cuk­lar ile ge­çim­siz­li­ğin, sü­rek­li ka­rı-ko­ca kav­ga­sı­nın ol­du­ğu, ba­ba­sı iç­ki kul­la­nan ve­ya iş­siz olan ai­le­ler­den ge­len ve ai­le­de suç­lu bi­rey­le­rin bu­lun­ma­sı da ço­cuk su­ça yö­ne­le­bi­lir. Çün­kü suç­lu­luk öğ­re­ni­len bir dav­ra­nış­tır. An­ne yok­sun­lu­ğu ve­ya dü­zen­siz an­ne-ço­cuk iliş­ki­si suç­lu­lu­ğa yol aça­bi­li­r” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT