BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’de si­ya­set

Tür­ki­ye’de si­ya­set

Yazı­mı­zın ba­şın­da pe­şi­nen ifa­de ede­lim ki, Tür­ki­ye’miz­de si­ya­set ger­çek­ten zor­dur. He­le de bu si­ya­set­çi, has­bel­ka­der ik­ti­da­ra gel­miş ve mil­le­te hiz­met edi­yor­sa; bu hiz­met­le­ri­nin be­de­li­ni öde­me­ye ha­zır ol­ma­lı­dır!Yazı­mı­zın ba­şın­da pe­şi­nen ifa­de ede­lim ki, Tür­ki­ye’miz­de si­ya­set ger­çek­ten zor­dur. He­le de bu si­ya­set­çi, has­bel­ka­der ik­ti­da­ra gel­miş ve mil­le­te hiz­met edi­yor­sa; bu hiz­met­le­ri­nin be­de­li­ni öde­me­ye ha­zır ol­ma­lı­dır! Faz­la uzak­la­ra gi­dip ta­ri­hin de­rin­lik­le­rin­de ge­zin­me­ye ge­rek kal­ma­dan; de­mok­ra­si dö­ne­mi­miz­den ör­nek­ler ve­re­lim: İş­te mer­hum Ad­nan Men­de­res; Mil­le­ti­ne hiz­me­ti­nin be­de­li­ni ca­nıy­la öde­di! Mil­le­ti­ne hiz­met­le çır­pı­nan mer­hum Tur­gut Özal’ın ise, akı­be­ti meç­hul! Ba­kı­nız; gü­nü­müz­de, Tür­ki­ye’miz AK Par­ti ik­ti­da­rı­nı ya­şı­yor. O AK Par­ti ki, Tür­ki­ye’mi­zin gü­ney­do­ğu­sun­da, ma­hut par­ti­nin dı­şın­da sa­de­ce bu par­ti var. Ma­hut par­ti ise, ken­di­si­ni Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne ka­pat­tır­mak için elin­den ge­le­ni ya­pı­yor! Çün­kü bu par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı bö­lü­cü ör­gü­tün işi­ne ge­li­yor. AK Par­ti ik­ti­da­rı­nın böl­ge­de ger­çek­leş­tir­di­ği kal­kın­ma ham­le­le­ri ile, böl­ge hal­kı için sağ­la­mış ol­du­ğu ve sağ­la­mak­ta ol­du­ğu de­mok­ra­tik hak ve hür­ri­yet­ler, bö­lü­cü ör­gü­tü çıl­gı­na çe­vi­ri­yor! Zi­ra bu gi­diş­le bö­lü­cü ör­gü­tün is­tis­mar ede­bi­le­ce­ği ko­zu kal­ma­ya­cak! Oy­sa, bu­gü­ne ka­dar, bu den­li ko­nu­la­rı is­tis­mar edip bir ma­den gi­bi iş­le­ye­rek ken­di­si­ne yan­daş te­min et­ti. Son za­man­lar­da te­rö­rün art­ma­sı­nın ve he­de­fe AK Par­ti tem­sil­ci ve tem­sil­ci­lik­le­ri­ni koy­ma­la­rı­nın te­me­lin­de bu an­la­yış var­dır! AK Par­ti’nin bu mil­le­tin çi­men­to­su ol­du­ğu­nu gö­re­me­yen ba­zı za­val­lı­lar; gü­ney­do­ğu hal­kı­na; ‘Oyu­nu­zu sa­kın AK Par­ti’ye ver­me­yin. Bu­na ve­re­ce­ği­ni­ze ma­hut par­ti­ye ve­rin da­ha iyi!’ de­mek­te­dir­ler! Bu na­dan­lar, bö­lü­cü­le­rin ek­me­ği­ne yağ sür­dük­le­ri­nin far­kın­da bi­le de­ğil­ler. Bu du­rum, ben­den son­ra­sı tu­fan, id­rak­siz­li­ği­nin ta ken­di­si­dir. Bi­raz­cık iz’an sa­hi­bi olan­lar, böl­ge hal­kı­nın le­gal olan AK Par­ti’ye oy ver­me­si­ni ve do­la­yı­sıy­la An­ka­ra’ya en­teg­ras­yo­nu­nu gö­re­bi­li­yor­lar. Bir an için, böl­ge­de AK Par­ti’nin ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nün; böl­ge ki­me ve­ya kim­le­re terk edil­miş olur, bu­nun far­kın­da­lar mı aca­ba?!.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT